„Uvex“ įmonių grupės privatumo politika

Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę ir dėkojame, kad domitės mūsų įmone. Mes – UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG ir jos patronuojamosios įmonės (toliau kartu – „Uvex“ įmonių grupė) – rimtai vertiname Jūsų asmens duomenų apsaugą. Jūsų duomenis tvarkome vadovaudamiesi galiojančiais asmens duomenų apsaugos teisės aktais, ypač ES duomenų apsaugos reglamentu (ES BDAR) ir mums aktualiais konkrečios šalies įgyvendinimo įstatymais. Šioje privatumo politikoje Jums pateikta išsami informacija apie tai, kaip „Uvex“ įmonių grupė tvarko Jūsų asmens duomenis ir kokias teises Jūs turite.

„Asmens duomenys“ – tai informacija, pagal kurią galima nustatyti fizinio asmens tapatybę. Jie apima ir Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir IP adresą.

Anoniminiai duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos negalima nustatyti ryšio su naudotojo tapatybe.

1. Atsakingas asmuo

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fiurtas
Vokietija
Telefonas.: +49 (0)911 9736 0
El. paštas : datenschutz@uvex.de
Interneto svetainė: www.uvex.de

2. Kontaktinis asmuo duomenų apsaugos klausimais

Visų „Uvex“ grupės įmonių, kurių būstinė yra Vokietijoje, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra šie:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fiurtas
Vokietija
Telefonas: +49 (0)911 9736 0
El. paštas: datenschutz@uvex.de
Interneto svetainė: www.uvex.de

3. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Pirmiausia norėtume Jus informuoti apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Šios teisės yra standartizuotos ES BDAR 15–22 straipsniuose. Jos apima:

 • teisę susipažinti su duomenimis (ES BDAR 15 straipsnis),
 • teisę pareikalauti ištrinti duomenis (ES BDAR 17 straipsnis),
 • teisę pareikalauti ištaisyti duomenis (ES BDAR 16 straipsnis),
 • teisę į duomenų perkeliamumą (ES BDAR 20 straipsnis),
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą (ES BDAR 18 straipsnis),
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu (ES BDAR 21 straipsnis).

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės el. paštu datenschutz@uvex.de.

Tas pats galioja, jei turite klausimų apie duomenų tvarkymą mūsų įmonėje arba norite atšaukti savo sutikimą. Be to, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

4. Teisė nesutikti

Dėl teisės nesutikti atkreipkite dėmesį į šią informaciją:

Kai tvarkome Jūsų asmens duomenis tiesioginės reklamos tikslu, turite teisę bet kada nesutikti su šiuo duomenų tvarkymu, nenurodę jokių priežasčių. Tai taikoma ir profiliavimui, jei jis susijęs su tiesiogine reklama.

Jei nesutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės reklamos tikslais, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų šiais tikslais. Prieštaravimą galite nemokamai pareikšti laisvos formos pranešimu, kurį pageidautina išsiųsti el. paštu datenschutz@uvex.de.

Jeigu Jūsų duomenis tvarkome siekdami apsaugoti teisėtus interesus, galite bet kada nesutikti su šiuo tvarkymu dėl su Jūsų konkrečia padėtimi susijusių priežasčių. Tai taikoma ir profiliavimui pagal šias nuostatas.

Tada mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejį, kai įrodysime, kad turime įtikinamą pagrindą jiems tvarkyti, kuris yra viršesnis už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba duomenų tvarkymas būtinas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti.

5. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal ES BDAR ir visų kitų galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra numatytas ES BDAR 6 straipsnyje.

Jūsų duomenis naudojame potencialių klientų paieškai, sutartiniams ir teisiniams įsipareigojimams, sutartims vykdyti, produktams ir paslaugoms siūlyti ir santykiams su klientais stiprinti. Be to, jie gali būti naudojami rinkodaros tikslais atliekamai analizei ir tiesioginei reklamai.

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus duomenis tvarkyti leidžiama ir remiantis Jūsų sutikimu dėl duomenų tvarkymo. Prieš Jums duodant sutikimą, informuosime Jus apie duomenų tvarkymo tikslą ir Jūsų teisę savo sutikimą atšaukti.

Be to, jei sutikimas yra susijęs su specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymu, mes tai Jums aiškiai nurodysime sutikimo pareiškime. Specialių kategorijų asmens duomenys pagal ES BDAR 9 straipsnį bus tvarkomi tik tuo atveju, jei to reikalaujama pagal teisės aktus, ir nėra pagrindo manyti, kad Jūsų teisė į apsaugą yra viršesnė už poreikį tvarkyti duomenis.

Tam tikrais atvejais Jūsų duomenų tvarkymą taip pat grindžiame teisėtu interesu pagal ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Šiuo pagrindu duomenys tvarkomi tik siekiant apsaugoti mūsų pačių arba trečiųjų asmenų teisėtus interesus, ir tik tuo atveju, jei palyginus interesus, nenustatyta, kad Jūsų interesai, pagrindinės teisės ir pagrindinės laisvės yra svarbesni.

6. Perdavimas tretiesiems asmenims

Jūsų duomenis tretiesiems asmenims perduosime tik laikydamiesi teisės aktų nuostatų arba gavę atitinkamą sutikimą. Priešingu atveju Jūsų duomenų tretiesiems asmenims neperduosime, išskyrus atvejį, kai turime teisinę prievolę tai atlikti (pvz., privalome atskleisti informaciją išorės įstaigoms, kaip antai priežiūros institucijoms ar teisėsaugos institucijoms).

7. Duomenų gavėjai (duomenų gavėjų kategorijos)

Savo įmonėje užtikriname, kad Jūsų duomenis gautų tik tie žmonės, kuriems jie reikalingi sutartiniams ir teisiniams įsipareigojimams vykdyti.

Be to, atskirais atvejais mums gali prireikti Jūsų duomenis perduoti kitoms grupės įmonėms, pvz., Jums pateikus paraišką dėl laisvos darbo vietos, apie kurią grupės įmonė paskelbė per mūsų centrinį pareiškėjų portalą.

Tam tikrais atvejais mūsų departamentams vykdyti užduotis padeda paslaugų teikėjai. Su visais paslaugų teikėjais sudarytos sutartys, kurias sudaryti reikalaujama pagal duomenų apsaugos įstatymus.

8. Perdavimas į trečiąsias šalis (ketinimas perduoti į trečiąsias šalis)

perduodami tik tuo atveju, jei to reikia sutarčiai vykdyti, tai numatyta teisės aktuose arba davėte mums atitinkamą sutikimą.

Jūsų asmens duomenis perduodame paslaugų teikėjams ir grupės įmonėms už Europos ekonominės erdvės ribų, t. y. į Šveicariją ir JAV.

Su visais paslaugų teikėjais sudarytos sutartys, kurias sudaryti reikalaujama pagal duomenų apsaugos įstatymus.

9. Duomenų saugojimo trukmė

Jūsų duomenis saugome tol, kol jie reikalingi atitinkamam tvarkymo tikslui. Atkreipkite dėmesį, kad dėl daugybės saugojimo reikalavimų duomenys saugomi arba juos reikia saugoti ilgiau. Tai yra prievolė saugoti duomenis kyla pagal komercinę arba mokesčių teisę (pvz., komercinį kodeksą, mokesčių kodeksą ir t. t.). Jei nekyla prievolė toliau saugoti duomenis, pasiekus tikslą, jie ištrinami.

Be to, duomenis saugoti galime, jei davėte mums leidimą tai daryti arba jei kilo teisiniai ginčai ir juos naudojame kaip įrodymus, kol pasibaigs įstatymų nustatytas senaties terminas, kuris gali būti iki 30 metų (įprastas senaties terminas – treji metai).

10. Saugus Jūsų duomenų perdavimas

Mes taikome tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kad optimaliai apsaugotume kaupiamus duomenis nuo netyčinio ar tyčinio manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ar leidimo neturinčių asmenų prieigos prie jų. Bendradarbiaujant su saugumo ekspertais, saugumo lygmenys nuolat peržiūrimi ir pritaikomi prie naujų saugumo standartų.

Vykdant duomenų mainus iš mūsų interneto svetainės ir į ją duomenys užšifruojami. Savo interneto svetainėje siūlome HTTPS perdavimo protokolą ir atitinkamai naudojame naujausius užšifravimo protokolus.

Be to, savo naudotojams siūlome paklausimo formų ir darbo paraiškų užšifravimą.

Taip pat galima naudotis alternatyviais ryšių kanalais (pvz., paprasto pašto paslaugomis).

11. Pareiga teikti duomenis

Sutarčiai sudaryti, vykdyti ir nutraukti, taip pat susijusiems sutartiniams ir teisiniams įsipareigojimams įvykdyti reikalingi įvairūs asmens duomenys. Tas pats taikoma ir mūsų interneto svetainės bei įvairių joje siūlomų funkcijų naudojimui.

Tam tikrais atvejais duomenis rinkti arba pateikti įpareigoja teisės aktų nuostatos. Atkreipkite dėmesį, kad nepateikus šių duomenų apdoroti Jūsų prašymo arba įvykdyti atitinkamos sutarties neįmanoma.

12. Duomenų kategorijos, šaltiniai ir kilmė

Kokius duomenis tvarkome, lemia atitinkamas kontekstas: Tai priklauso, pvz., nuo to, ar užpildote užsakymą internetu, įvedate užklausą mūsų paklausimo formoje, pateikiate mums prašymą dėl darbo ar skundą.

Atkreipkite dėmesį, kad informaciją taip pat galime pateikti atskirai specialioms tvarkymo situacijoms tinkamose vietose, pvz., įkeliant paraiškos dokumentus arba pateikiant užklausą paklausimo formoje.

12.1 Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 • interneto paslaugų teikėjo pavadinimą;
 • informaciją apie tinklalapį, iš kurio pas mus apsilankėte (vadinamą „nukreipusiu“);
 • naudojamą interneto naršyklę ir operacinę sistemą;
 • Jūsų interneto paslaugų teikėjo priskirtą IP adresą;
 • prašomas rinkmenas, perduotų duomenų kiekį, atsisiuntimus ir (arba) eksportuotas rinkmenas;
 • informaciją (įskaitant datą ir laiką) apie mūsų interneto svetainėje Jūsų gautus puslapius.
 • Dėl techninio saugumo priežasčių (ypač siekiant apsisaugoti nuo bandymų įsilaužti į mūsų žiniatinklio serverį) šie duomenys saugomi pagal ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

12.2 Kai į mus kreipiamasi su užklausa, renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

Mūsų interneto svetainėje yra paklausimo forma, kurią užpildę galite su mumis susisiekti elektroniniu būdu. Jei parašysite mums užpildę paklausimo formą, tvarkysime duomenis, kuriuos joje pateikėte, kad galėtume su Jumis susisiekti, atsakyti į Jūsų klausimus ir išnagrinėti Jūsų prašymus.

Per paklausimo formą mes renkame šiuos duomenis:

 • tyrimo esmę;
 • paklausimo turinį;
 • įmonę ir (galbūt) darbuotojų skaičių;
 • titulą;
 • pavardę, vardą;
 • kontaktinius duomenis.

Čia laikomasi duomenų kiekio mažinimo ir vengimo pateikti duomenis principo, nes turite pateikti tik tuos duomenis, kurių mums tikrai reikia, kad galėtume su Jumis susisiekti (būtiną informaciją). Tai paklausimo esmė, paklausimo turinys, Jūsų pavardė, vardas ir el. pašto adresas. Ši būtina informacija pažymėta žvaigždute (*).

 

 

Be to, dėl techninių priežasčių ir teisinės apsaugos tikslais tvarkomas Jūsų IP adresas. Visi likusieji duomenų laukai pildomi savanoriškai ir yra neprivalomi (pvz., norint gauti konkretesnį atsakymą į Jūsų paklausimus).

Mes taikome tinkamas saugumo priemones, kad kaip įmanoma geriau užtikrintume Jūsų duomenų saugumą ir konfidencialumą. Jūsų paklausimas mums perduodamas užšifruota forma.

Jei susisieksite su mumis el. paštu, mes tvarkysime asmens duomenis, kuriuos mums perduodate el. paštu, tik Jūsų paklausimo tvarkymo tikslu. Jei kreipdamiesi į mus nesinaudosite siūlomomis formomis, duomenys toliau renkami nebus.

12.3 Vykstant registracijos procesui mes tvarkome šiuos duomenis:

savo interneto svetainėje siūlome naudotojams galimybę užsiregistruotu ir tai vykdant pateikti savo asmens duomenis.

Taip renkame šiuos duomenis:

 • titulą;
 • pavardę, vardą;
 • gimimo datą;
 • pristatymo adresą;
 • adresą, kuriuo siunčiama sąskaita;
 • kliento numerį;
 • PVM mokėtojo kodą;
 • pramonės darbuotojų skaičių;
 • kontaktinio partnerio duomenis;
 • el. pašto adresą.

Todėl registraciją atlikti reikia arba galima siekiant įvykdyti mūsų su Jumis sudarytą (per mūsų internetinę parduotuvę) sutartį arba taikyti tam tikras priemones prieš sudarant sutartį, jei taip pat suteikta svečio prieiga.

Šiuo atveju laikomasi duomenų kiekio mažinimo ir vengimo pateikti duomenis principo, nes žvaigždute (*) pažymėti tik registracijai būtini duomenys. Tai, pvz., el. pašto adresas ir slaptažodis, įskaitant slaptažodžio pakartojimą.

Jei norote pateikti užsakymą mūsų internetinėje parduotuvėje, mes papildomai reikalaujame informacijos apie adresą, kuriuo turi būti siunčiama sąskaita (pareigas, vardą, pavardę ir adresą). Jei pristatymo adresas skiriasi nuo adreso, kuriuo turi būti siunčiama sąskaita, taip pat turi būti pateikti pirmiau nurodyti pristatymo adreso duomenys.

Registracijos metu mūsų interneto svetainėje papildomai išsaugomas naudotojo IP adresas, registracijos data ir laikas (techninio pobūdžio duomenys). Spustelėję mygtuką „Registruotis dabar“, sutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys.

Pastaba. Jums suteiktas slaptažodis saugomas užšifruota forma. Mūsų įmonės darbuotojai negali šio slaptažodžio perskaityti. Todėl jei pamiršote slaptažodį, jie negali suteikti Jums jokios informacijos.

Tokiu atveju naudokitės funkcija „Pamiršau slaptažodį“, ir automatiškai sukurtas naujas slaptažodis bus Jums atsiųstas el. paštu. Joks darbuotojas neturi teisės prašyti Jūsų slaptažodžio telefonu ar raštu. Todėl gavę tokį prašymą niekada nenurodykite savo slaptažodžio.

Užbaigus registracijos procesą, Jūsų duomenys saugomi mūsų apsaugotoje klientų zonoje. Jums prisijungus prie mūsų interneto svetainės naudojantis el. pašto adresu kaip naudotojo vardu ir slaptažodžiu, pateikiami šie duomenys, kad galėtumėte atlikti veiksmus mūsų svetainėje (pvz., pateikti užsakymus mūsų internetinėje parduotuvėje). Užsakymus galima atsekti užsakymų istorijoje. Čia galite nurodyti adreso, kuriuo siunčiamos sąskaitos, arba pristatymo adreso pakeitimus.

Užregistruoti asmenys gali patys pakeisti ar ištaisyti adresą, kuriuo siunčiamos sąskaitos, arba pristatymo adresą užsakymų istorijoje. Mūsų klientų aptarnavimo tarnyba taip pat gali pakeisti ar ištaisyti adresą, jei į ją kreipsitės. Be to, žinoma, galite panaikinti arba ištrinti registraciją arba kliento paskyrą. Šiais klausimais kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

12.4 Registracija per „Facebook Connect“

Užuot tiesiogiai užsiregistravę mūsų interneto svetainėje, galite užsiregistruoti joje per „Facebook Connect“. Šios paslaugos teikėjas yra „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Dublinas 2, Airija.


Jei nuspręsite užsiregistruoti per „Facebook Connect“ ir spustelėsite mygtuką „Prisijungti per Facebook“, būsite automatiškai nukreipti į „Facebook“ platformą. Čia galite prisijungti naudodami savo naudotojo duomenis. Taip Jūsų „Facebook“ profilis susiejamas su mūsų interneto svetaine ir paslaugomis. Ši sąsaja mums suteikia prieigą prie Jūsų „Facebook“ saugomų duomenų. Visų pirma tai yra:

 • techninis identifikatorius („Facebook“ ID);
 • viršelio nuotrauka;
 • vardas ir pavardė;
 • amžiaus grupė;
 • nuoroda į profilį;
 • lytis;
 • laiko juosta;
 • vartojama kalba;
 • profilio nuotrauka;
 • laiko žyma, nurodanti, kada profilis paskutinį kartą buvo atnaujintas;
 • patikros statusas;
 • el. pašto adresas.

Šaltinis https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

Iš šios informacijos Jūsų paskyrai sukurti, suteikti ir suasmeninti naudojami šie duomenys:

 • vardas;
 • pavardė;
 • el. pašto adresas;
 • techninis identifikatorius („Facebook“ ID).

Daugiau informacijos galite rasti „Facebook“ paslaugų teikimo sąlygose ir „Facebook“ duomenų politikoje. Juos galite rasti https://www.facebook.com/about/privacy ir https://www.facebook.com/legal/terms/.


Su paslaugų teikėju buvo sudaryta sutartis, kurią reikalaujama sudaryti pagal duomenų apsaugos įstatymus.

12.5 Teikiant paraiškas internetu mes renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

Dėkojame, kad domitės galimybe dirbti „Uvex“ įmonių grupėje. Mes žinome, kokie svarbūs yra Jūsų duomenys, ir tvarkome Jūsų paraiškos formoje pateiktus asmens duomenis tik tam, kad veiksmingai ir tinkamai užbaigtume paraiškos teikimo procesą, taip pat kontaktavimo paraiškos teikimo procese tikslais. Duomenys neperduodami tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo.

Paraiškos formoje prašome Jūsų nurodyti asmens duomenis. Taip renkami šie duomenys:

 • titulas;
 • akademinis vardas, profesinių ar darbo pareigų pavadinimas;
 • pavardė, vardas;
 • adresas;
 • kontaktiniai duomenys;
 • gimimo data;
 • pageidaujamos pareigos arba veikla;
 • paraiškos vaizdo medžiaga (jei pageidaujama);
 • pageidaujamas atlyginimas;
 • prieinamumas;
 • išsami informacija apie tai, kaip sužinojote apie „Uvex“ įmonių grupę;
 • dokumentai, kuriuos įkeliate per portalą (pvz., motyvacinis laiškas, CV).
 • Be to, naudojame duomenis, kuriuos galime gauti iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., profesinių tinklų).

Mes gerbiame duomenų kiekio mažinimo ir vengimo pateikti duomenis principą, nes Jūs turite pateikti tik tuos duomenis, kurių mums reikia tam, kad galėtume išsamiai peržiūrėti Jūsų paraiškos dokumentus (reikalingą informaciją). Tai yra titulas, vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, pageidaujamos pareigos ar veikla, informacija apie tai, kaip sužinojote apie „Uvex“ įmonių grupę, motyvacinis laiškas ir CV. Ši būtina informacija pažymėta žvaigždute (*). Jūsų IP adresas taip pat tvarkomas dėl techninių priežasčių ir teisinės apsaugos tikslais.

Deja, be šių duomenų mes negalime peržiūrėti Jūsų paraiškos dokumentų, todėl mūsų paraiškų teikimo sistema neleis jų įkelti. Žinoma, turite galimybę savanoriškai pateikti informaciją paraiškos formoje.

Mes taikome tinkamas saugumo priemones, kad kaip įmanoma geriau užtikrintume Jūsų duomenų saugumą ir konfidencialumą. Per mūsų paraiškų teikimo sistemą Jūsų paraiškos dokumentai perduodami mums užšifruota forma.

Pirmiau nurodytais tikslais Jūsų duomenis saugome tol, kol bus užbaigtas paraiškų teikimo procesas ir pasibaigs susiję laikotarpiai – ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo sprendimo gavimo. Tačiau Jūs turite galimybę mums išsaugoti savo paraiškos dokumentus ilgesniam laikotarpiui ir leisti juos peržiūrėti ieškant kandidatų į kitas laisvas darbo vietas, atitinkančias Jūsų profilį.

Tam mums reikalingas Jūsų sutikimas, kurį galite duoti prieš įkeldami paraiškos dokumentus spustelėję žymimąjį langelį. Tokiu atveju Jūsų dokumentus saugosime 12 mėnesių. Žinoma, ateityje galite bet kada nenurodę jokių priežasčių atšaukti savo sutikimą, paskambinę mums telefonu + 49 (0)911/9736 1573, atsiuntę el. laišką adresu recruiting@uvex.de arba išsiuntę laišką adresu UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fiurtas, Vokietija.

12.6 Teikiant paraiškas per „Xing“ mes taip pat tvarkome šiuos duomenis:

Taip pat galite naudotis mūsų internetiniu paraiškų portalu arba tiesiogiai atsiųsti savo paraišką el. paštu ar paštu, galite su mumis susisiekti per socialinį tinklą „Xing“, naudodami ten išsaugotą profilį.

Jei pasinaudosite šia galimybe, bus tvarkomi 12.5 punkte nurodyti duomenys:

Norėtume pabrėžti, kad kitus duomenis gali tvarkyti socialinis tinklas „Xing“, remdamasis savo paties interesais. Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų rinkimo tikslą ir mastą, tolesnį „Xing“ duomenų tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie su tuo susijusias teises ir galimybes apsaugoti savo privatumą, perskaitykite „Xing“ privatumo politiką, kurią rasite spustelėję šią nuorodą: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

12.7 Informaciniams biuleteniams mes renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

Mūsų interneto svetainėje galite užsisakyti nemokamą informacinį biuletenį.

Registruojantis informaciniam biuleteniui renkami šie duomenys:

 • pavardė, vardas;
 • parinktis „Privačių asmenų, verslo klientų, prekiautojų registracija“;
 • el. pašto adresas;
 • Jūsų interneto paslaugų teikėjo priskirtą IP adresą;
 • įdėto sekimo taško (angl. tracking pixel) analizės duomenys (informacinio biuletenio atvėrimo laikas, naudotos nuorodos).

El. pašto adresas ir Jūsų vardas ir pavardė, nurodyti registruojantis informaciniam biuleteniui, naudojami asmeniškai pritaikytam informaciniam biuleteniui siųsti.

Šiuo atveju laikomasi duomenų kiekio mažinimo ir vengimo pateikti duomenis principo, nes kaip privalomas laukas pažymėtas tik el. pašto adresas. Be to, užsisakant informacinį biuletenį, Jūsų IP adresas bus tvarkomas dėl techninių priežasčių ir teisinės apsaugos tikslais.

Informaciniams biuleteniams siųsti el. paštu naudojame vadinamąjį dvigubo pasirinkimo procesą. Tai reiškia, kad Jūs gaunate reklamą el. paštu tik tuo atveju, jei iš anksto aiškiai patvirtinote, kad turėtume aktyvinti informacinio biuletenio paslaugą. Tai atliekame išsiuntę Jums pranešimą el. paštu, kuriuo prašome patvirtinti, kad norėtumėte gauti mūsų informacinį biuletenį šiuo el. pašto adresu, spustelėję el. laiške pateiktą nuorodą.

Žinoma, naudodamiesi informaciniame biuletenyje nurodyta atsisakymo parinktimi, galite nutraukti prenumeratą ir taip bet kada atšaukti savo sutikimą. Be to, mūsų interneto svetainėje bet kada galite tiesiogiai atsisakyti gauti informacinį biuletenį.

Į mūsų informacinį biuletenį taip pat įdėtas vadinamasis sekimo taškas. Tai tiesiogiai į informacinį biuletenį integruotas nedidelis grafinis elementas. Naudodamiesi sekimo tašku galime užfiksuoti statistiką apie asmenis, kuriuos pasiekė informacinis biuletenis, ir jo sėkmę. Šiam vertinimui atlikti naudojantis sekimo taškais renkami šie duomenys:

 • informacinio biuletenio atvėrimo laikas;
 • nuorodos į informacinį biuletenį.

Sekimo taško naudojimo tikslas – optimizuoti informacinio biuletenio siuntimą ir kaip įmanoma geriau pritaikyti jo turinį prie naudotojų interesų.

Jei sutinkate gauti informacinį biuletenį, Jūsų sutikimas taip pat galioja sekimo taškų naudojimui. Jei nutrauksite informacinio biuletenio siuntimą per prenumeratos atsisakymo nuorodą arba mūsų interneto svetainėje, Jūsų duomenys, surinkti naudojantis sekimo taškais, taip pat bus ištrinti.

12.8 Internetiniame tinklaraštyje mes renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

Savo interneto svetainėje siūlome galimybę registruotiems naudotojams palikti komentarus apie mūsų tinklaraščio įrašus, taip pat atsakyti į jau pateiktus komentarus.

Taip renkami šie duomenys:

 • naudotojo komentarai;
 • komentarų pateikimo laikas;
 • pasirinktas naudotojo vardas arba vardas ir pavardė;
 • el. pašto adresas;
 • Jūsų interneto paslaugų teikėjo priskirtas IP adresas.

Šiuo klausimu norėtume pabrėžti, kad komentarai mūsų tinklaraštyje yra rodomi kiekvienu atveju su naudotojo pasirinktu naudotojo vardu (slapyvardžiu), taip pat įrašo laiku.

Taigi, IP adresas saugomas „Uvex“ įmonių grupės teisinės apsaugos tikslais, jei komentaras pažeistų trečiųjų asmenų teises arba būtų paskelbtas neteisėtas turinys.

Mes neperduosime tinklaraštyje surinktų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejį, kai tai būtina pagal teisinius reikalavimus arba „Uvex“ įmonių grupės teisiniams reikalavimams pareikšti ar ginti.

13. Mokėjimo sistemos (ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir 6 straipsnio 1 dalies b punktas), kreditingumo patikra (ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

Mūsų internetinėje parduotuvėje galite atsiskaityti pagal sąskaitą faktūrą, kreditine kortele, per „PayPal“ arba tiesioginiu debetu (per SEPA tiesioginio debeto procesą). Šiuo tikslu renkami atitinkami su mokėjimu susiję duomenys, kad būtų galima atlikti jūsų užsakymą ir apdoroti mokėjimą. Be to, dėl techninių priežasčių ir teisinės apsaugos tikslais tvarkomas Jūsų IP adresas.

Kadangi laikomasi duomenų kiekio mažinimo ir vengimo pateikti duomenis principo, jūs turite pateikti tik tuos duomenis, kurie mums būtini mokėjimui apdoroti ir sutarties vykdymui užbaigti, arba kuriuos esame teisiškai įpareigoti surinkti.

Be šių duomenų mes negalėsime su Jumis sudaryti sutarties, nes bus neįmanoma jos įvykdyti.

Mūsų įdiegtoje mokėjimo sistemoje Jūsų duomenims perduoti naudojamas SSL šifravimas.

Pastaba dėl sąskaitų faktūrų apmokėjimo. Jei mūsų internetinėje parduotuvėje pasirinksite mokėjimo būdą „Sąskaita faktūra“, patikrinsime Jūsų kreditingumą. Su kreditingumu susiję duomenys bus gauti iš „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“, kredito biurų arba kredito draudimo bendrovių kreditingumo arba įsipareigojimų neįvykdymo rizikos nustatymo tikslais.

Pastaba dėl mokėjimo kredito kortele. Kaip įprasta atsiskaitant kreditine kortele, bus patikrinta kreditinės kortelės informacija.

Pastaba dėl „PayPal“. „PayPal“ – tai įmonė „PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.“
22–24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas. Jei užsakydamas prekes mūsų internetinėje parduotuvėje duomenų subjektas pasirenka mokėjimo parinktį „PayPal“, jo duomenys bus automatiškai perduodami „PayPal“.

Pasirinkęs šią mokėjimo parinktį, duomenų subjektas sutinka, kad būtų perduoti mokėjimui apdoroti reikalingi asmens duomenys. „PayPal“ perduodami asmens duomenys paprastai būna vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, IP adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris ar kiti mokėjimui apdoroti reikalingi duomenys.

Tie su atitinkamu užsakymu susiję asmens duomenys taip pat reikalingi pirkimo sutarties vykdymui užbaigti. Daugiau informacijos apie „PayPal“ duomenų apsaugą pateikta tinklavietėje https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (dėl 2018 m. gegužės 25 d. teisinės padėties).

Pastaba dėl tiesioginio debeto proceso. Kaip įprasta atsiskaitant tiesioginiu debetu, bus renkami Jūsų sąskaitos duomenys, kad atitinkamą sumą būtų galima nurašyti nuo Jūsų sąskaitos.

14. Automatizuotas asmeninių sprendimų priėmimas

Sprendimui priimti nenaudojame vien automatizuotų duomenų tvarkymo procesų.

15. Slapukai (ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

Mūsų svetainėje keliose vietose naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai padeda užtikrinti, kad mūsų pasiūlymai būtų patogesni naudotojui, veiksmingesni ir saugesni. Slapukai – tai mažos tekstinės rinkmenos, įrašomos į Jūsų kompiuterį ir išsaugomos Jūsų naršyklėje (vietoje kietajame diske).

Remdamiesi savo teisėtu interesu (ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), mes naudojame techniškai būtinus slapukus, reikalingus interneto svetainės veikimui ir jos funkcionalumui užtikrinti. Be to, remiantis savo teisėtu interesu, mes naudojame slapukus, kad mūsų svetainė būtų rodoma Jums numanomai tinkama kalba, atsižvelgiant į Jūsų naudojamą standartinę naršyklės kalbą ir IP adresą.

Atsižvelgiant į tikslą, šie slapukai išsaugomi visam laikui (vadinamieji nuolatiniai slapukai, pvz., atsisakymo galimybė) – net pasibaigus seansui – arba ištrinami uždarius naršyklę (vadinamieji seanso slapukai – jie galioja tik naršyklės seansui).

Be to, su Jūsų sutikimu mes taip pat nustatome kitus slapukus. Naudodamiesi šiais slapukais galime analizuoti, kaip naudotojai naudojasi mūsų interneto svetainėmis. Taip galime kurti interneto svetainės turinį pagal lankytojų poreikius. Be to, naudodamiesi slapukais galime įvertinti konkretaus skelbimo veiksmingumą ir pateikti jį, pvz., pagal teminius naudotojų interesus. Teisinis pagrindas tam yra Jūsų sutikimas (ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Jei davėte tam savo sutikimą, be abejonės galite jį bet kada atšaukti, nenurodę jokių priežasčių, naudodamiesi atsisakymo funkcija pagal 23.2 punktą.

Norėdami kontroliuoti įvairius į šią svetainę integruotus slapukus ir priemones, naudojame „Google Tag Manager“, kurį teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija (toliau – „Google“). „Google Tag Manager“ suteikia galimybę valdyti ir suaktyvinti interneto svetainės žymes per sąsają. Taip per „Google Tag Manager“ tik naudojamos žymės interneto svetainėje ir nerenkami jokie asmens duomenys. Be to, „Google Tag Manager“ įrenginiuose neįrašo jokių slapukų. Tačiau „Google Tag Manager“ neturi įtakos tam, ar jos valdomos žymės pačios naudoja slapukus. Domeno ar slapukų lygmeniu išjungus šią funkciją, ji lieka galioti visoms sekimo žymėms, naudojamoms per „Google Tag Manager“.

Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus. Žinoma, taip pat galite rankiniu būdu išjungti, apriboti ar ištrinti slapukus savo įrenginyje per savo naršyklės nustatymus arba naudodamiesi programine įranga.

Pastaba. Jei išjungsite slapukų išsaugojimą, gali būti, kad tam tikromis aplinkybėmis nebus įmanoma naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

16. Naudotojų profilių kūrimas arba ne vien funkcinių slapukų naudojimas (ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

Savo interneto svetainėje mes naudojame toliau aprašytas priemones ir paslaugas. Teisinis pagrindas juos naudoti yra Jūsų sutikimas, kurį pareiškiate per sutikimo juostą, rodomą pirmą kartą apsilankius mūsų interneto svetainėje. Išsamesnės informacijos apie naudojamas priemones ir paslaugas rasite kituose skirsniuose.

Žinoma, bet kada galite atšaukti savo duotą sutikimą, rankiniu būdu arba per atitinkamą programinę įrangą ištrynę išsaugotą sutikimo slapuką savo interneto naršyklėje ir tada iš naujo paleidę mūsų tinklalapį arba spustelėję vieną iš atsisakymo nuorodų, pateiktų prie atskirų įrankių aprašymų.

16.1 „Facebook Custom Audiences“ naudojimas („lankytojo veiksmų taškas“, angl. „visitor action pixel“)

Šioje interneto svetainėje naudojamas socialinio tinklo „Facebook“ „Facebook pixel“, kurį valdo „Facebook Ireland Ltd.“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija.

Duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Naudodamasis „Facebook pixel“, „Facebook“ gali nustatyti internetinio pasiūlymo lankytojus kaip tikslinę grupę skelbimams („Facebook“ skelbimams) rodyti. Todėl mes naudojame „Facebook pixel“, kad per mus pateikti „Facebook“ skelbimai būtų rodomi tik tiems „Facebook“ ar „Instagram“ naudotojams, kurie taip pat parodė susidomėjimą mūsų internetiniais pasiūlymais arba kuriems būdingos tam tikros savybės (pvz., kurie domisi tam tikromis temomis ar produktais, nustatytais pagal aplankytas svetaines), kuriuos mes perduodame „Facebook“ („tinkintos auditorijos“, angl. „Custom Audiences“).

„Facebook pixel“ tiesiogiai integruoja „Facebook“ iškvietus mūsų tinklalapius, ir jis gali išsaugoti vadinamąjį slapuką jūsų įrenginyje. Jei jau esate prisijungęs prie „Facebook“, kai iškviečiate mūsų interneto svetainę, arba prisijungiate paskui, apsilankymas mūsų internetiniame pasiūlyme pažymimas Jūsų profilyje. Ši informacija gali būti priskirta Jūsų asmeniui naudojantis kita informacija, kurią „Facebook“ apie jus išsaugojo, pvz., pagal Jūsų turimą paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“.

Naudodamiesi „Facebook pixel“ galime toliau sekti „Facebook“ skelbimų veiksmingumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais ir matyti, ar naudotojai buvo nukreipti į mūsų svetainę paspaudę „Facebook“ skelbimą („konversija“, angl. „Conversion“).

Per tašką (angl. pixel) ar slapuką surinktą informaciją „Facebook“ gali papildomai apibendrinti, ir „Facebook“ gali naudoti apibendrintą informaciją savo reklamos tikslais, taip pat trečiųjų asmenų reklamos tikslais. Taigi, pagal Jūsų naršymo elgseną šioje interneto svetainėje, „Facebook“ gali padaryti išvadą, kad turite tam tikrų interesų, taip pat naudoti šią informaciją trečiųjų asmenų pasiūlymų reklamai. Be to, „Facebook“ gali sujungti per tašką (angl. pixel) ar slapuką surinktą informaciją su kita informacija, kurią „Facebook“ surinko apie Jus per kitas svetaines ir (arba) naudojantis socialiniu tinklu „Facebook“, kad Jūsų profilį galėtų išsaugoti „Facebook Ireland Limited“. Šis profilis gali būti naudojamas reklamos tikslais.

Be to, Jums peržiūrėjus ar spustelėjus „Facebook“ skelbimą, Jūsų elgsena keliuose puslapiuose gali būti stebima naudojantis „Facebook pixel“. Ši procedūra naudojama vertinant „Facebook“ skelbimų veiksmingumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais ir gali padėti optimizuoti būsimas reklamos priemones.

Be to, kai naudojame „Facebook pixel“, naudojamės papildoma funkcija „išplėstinis palyginimas“, kai duomenys šifruota forma perduodami „Facebook“ tikslinėms grupėms formuoti („tinkintos auditorijos“, angl. „Custom Audiences“ arba „panašios auditorijos“, angl. „Lookalike Audiences“).

„Facebook“ duomenys tvarkomi pagal „Facebook“ duomenų politiką: https://www.facebook.com/policy. Konkrečios informacijos apie „Facebook pixel“ ir jo veikimo būdą galite rasti tinklavietėje https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Norėtume pabrėžti, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į JAV. Su paslaugų teikėju buvo sudaryta sutartis, kurią reikalaujama sudaryti pagal duomenų apsaugos įstatymus.

16.2 „Google Analytics“ naudojimas

Šioje interneto svetainėje naudojama „Google Analytics“ – „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija (toliau – „Google“) teikiama žiniatinklio analizės paslauga.

„Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie suteikia galimybę analizuoti, kaip naudojatės interneto svetaine. Slapuko sukurta informacija apie šios interneto svetainės naudojimą paprastai perduodama ir išsaugoma „Google“ serveryje JAV.

Tačiau šioje svetainėje aktyvinus IP anonimizavimą, „Google“ pirmiausia sutrumpina Jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse. Visas IP adresas perduodamas ir „Google“ serveryje JAV sutrumpinamas tik išskirtiniais atvejais.

„Google“ šios svetainės operatoriaus vardu naudoja šią informaciją interneto svetainės naudojimui įvertinti, ataskaitoms apie interneto svetainės veikimą rengti ir papildomoms paslaugoms, susijusioms su interneto svetainės ir interneto naudojimu svetainės operatoriui teikti. Jūsų naršyklės perduotas IP adresas, kuriam taikoma „Google Analytics“, nėra sujungtas su kitais „Google“ turimais duomenimis.

Su paslaugų teikėju buvo sudaryta sutartis, kurią reikalaujama sudaryti pagal duomenų apsaugos įstatymus.

Teisinis „Google Analytics“ naudojimo pagrindas yra Jūsų informacija pagrįstas sutikimas pagal ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Naudotojų asmens duomenys po 38 mėnesių ištrinami arba nuasmeninami.

Daugiau informacijos apie naudojimosi sąlygas ir duomenų apsaugą pateikta tinklavietėje https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ ir https://policies.google.com/?hl=en.

Galite neleisti išsaugoti slapukų, parinkę atitinkamas naršyklės programinės įrangos nuostatas, tačiau norėtume pabrėžti, kad šiuo atvejui interneto svetainėje gali būti neįmanoma visiškai naudotis visomis funkcijomis.

Be to, galite neleisti „Google“ rinkti ir tvarkyti slapuko sugeneruotus duomenis, susijusius su Jūsų naudojimusi interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą), atsisiuntę ir įdiegę naršyklės įskiepį per nuorodą https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vietoje naršyklės priedo arba mobiliųjų įrenginių naršyklės, kad ateityje „Google Analytics“ nerinktų duomenų, galite spustelėti šią nuorodą:

Taip Jūsų įrenginyje bus išsaugotas atsisakymo slapukas. Jei norite ištrinti slapukus, turite dar kartą spustelėti šią nuorodą.

Norėtume pabrėžti, kad „Google Analytics“ buvo išplėsta šioje interneto svetainėje naudojant kodą „gat._anonymizeIp“, kuris užtikrina anoniminį IP adresų rinkimą (vadinamasis IP maskavimas).

16.3 „Google“ skelbimų naudojimas ir pakartotinė rinkodara

Mes naudojame „Google Ads“ (buvusią „Google AdWords“) reklamos paslaugą, kurią teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija (toliau – „Google“).

Jūsų sąveika su „Google“ pateikiamais skelbimais vertinama pagal mūsų aktyvų vaizdinės reklamos tinklą, pirkinių ir paieškos tipus. Šiuo tikslu Jums spustelėjus vieną iš mūsų interneto skelbimų, pateiktų „Google“, Jūsų naršyklėje išsaugomas slapukas. Taip sekama Jūsų tolesnė veikla, susijusi su skelbime reklamuojamu produktu (konversijų sekimas, angl. conversion tracking). Naudodamiesi šiais duomenimis galime įvertinti savo reklamos kampanijų veiksmingumą.

Taip iš Jūsų renkami šie duomenys: unikalus ID, Jums parodytų skelbimų skaičius, jų rodymo dažnis (skelbimo parodymai) ir Jūsų atlikti veiksmai (spustelėjimai).

Be to, mes naudojame „Google Ads“ paslaugos pakartotinės rinkodaros funkciją. Naudodamiesi pakartotinės rinkodaros funkcija mes galime mūsų interneto svetainės naudotojams pateikti skelbimus pagal jų pomėgius kitose „Google“ reklamos tinklo svetainėse („Google“ paieškose arba „YouTube“, vadinamuosiuose „Google“ skelbimuose ar kitose svetainėse). Šiuo tikslu analizuojama naudotojų sąveika mūsų interneto svetainėje, pvz., kuris pasiūlymas sudomino naudotoją, kad net ir po apsilankymo mūsų interneto svetainėje naudotojams galėtų būti rodoma tikslinė reklama kituose puslapiuose. Tam „Google“ naudotojų, kurie naudojasi tam tikromis „Google“ paslaugomis ar lankosi tam tikrose svetainėse „Google“ vaizdinės reklamos tinklą, naršyklėse, išsaugo numerį. Tų naudotojų apsilankymai registruojami šiuo numeriu, vadinamu „slapuku“. Tas numeris skirtas unikaliam interneto naršyklės identifikavimui konkrečiame įrenginyje, o ne asmens tapatybei nustatyti.

„Google Tag Manager“ padeda administruoti ir kontroliuoti įvairias žymes. Tam Jūsų naršyklėje įrašomas slapukas. „Tag Manager“ administruoja tik kitas žymes ir pats nerenka jokių duomenų.

„Google“ įrankiai naudojami gavus Jūsų sutikimą pagal ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti spustelėję nuorodą https://adssettings.google.com. Atšaukimas taikomas tik įrenginiui ir interneto naršyklei, kuriame (-oje) jis buvo nustatytas. Jei reikia, pakartokite procesą visuose įrenginiuose. Jei ištrinsite atsisakymo slapuką, vėl būsite paraginti duoti sutikimą dėl duomenų perdavimo.

Be to, galite atitinkamai konfigūruoti savo naršyklę, kad užblokuotumėte trečiųjų asmenų skelbimus. Taip pat galite visam laikui užblokuoti „Google Tracking“, atsisiuntę ir įdiegę atitinkamą įskiepį bendroms žiniatinklio naršyklėms, kurį galima rasti čia: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Jūsų duomenys perduodami „Google“ įvertinti. Jei turite paskyrą su „Google“, „Google“ taip pat gali sujungti iš stebint gautus duomenis.

Slapuko sukurta informacija apie šios interneto svetainės naudojimą paprastai perduodama ir išsaugoma „Google“ serveryje JAV. Su paslaugų teikėju buvo sudaryta sutartis, kurią reikalaujama sudaryti pagal duomenų apsaugos įstatymus.

Šio proceso metu gauti duomenys ištrinami, kai tik tampa nebereikalingi mūsų tikslams. Mūsų atveju tai įvyksta po 12 mėnesių.

Daugiau informacijos apie „Google“ ir „Google“ privatumo politiką pateikta tinklalapyje www.google.com/privacy/ads/

16.4 „Google AdSense“ naudojimas

Mūsų interneto svetainėje naudojama internetinė „Google AdSense“ paslauga, kurią teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija (toliau – „Google“).

Naudojantis šia paslauga įmanoma perduoti reklamos turinį į trečiųjų asmenų interneto svetaines, nes trečiųjų asmenų interneto svetainėse rodomi skelbimai pateikiami pagal atitinkamų trečiųjų asmenų svetainių turinį. Be to, taip sukūrus individualius naudotojų profilius, interneto svetainę galima pritaikyti atsižvelgiant į interesus.

Naudodamiesi „Google AdSense“, savo interneto svetainėje mes galime rodyti tiksliai pritaikytus skelbimus.

Slapukai naudojami „Google AdSense“ paleisti. Jie saugomi naudotojo įrenginyje ir leidžia „Google“ analizuoti, kaip interneto svetainės lankytojai ja naudojasi. Kiekvieną kartą apsilankius mūsų interneto svetainėje arba jos puslapiuose, kuriuose integruota „Google AdSense“, naudotojo interneto naršyklė perduoda „Google“ asmens duomenis, pvz., IP adresą. Taip „Google“, be kita ko, gali nustatyti lankytojų kilmę ir remiantis tuo parengti komisinių ataskaitas.

„Google AdSense“ taip pat naudoja vadinamuosius sekimo taškus (angl. tracking pixels), t. y. į interneto svetainę integruotus miniatiūrinius grafinius elementus žurnalo rinkmenų analizei, atliekamai statistinių duomenų vertinimo tikslais. Remdamasi šiais įvertinimais, „Google“ gali, pvz., nustatyti, ar naudotojas atvėrė interneto svetainę, kada jis tai atliko ir kiek laiko laikė ją atvertą ar kurias nuorodas jis spustelėjo. Taip galima atsekti ir lankytojų srautą mūsų interneto svetainėje.

Jei jūsų įrenginyje išsaugotas „Google AdSense“ slapukas, Jūsų asmens duomenys, pvz., jūsų IP adresas ir kiti duomenys, reikalingi rodomam reklaminiam turiniui užfiksuoti ir už jį atsiskaityti, perduodami „Google“ serveriams, kurie paprastai būna JAV. Be to, šiuos duomenis „Google“ taip pat gali perduoti tretiesiems asmenims. Su paslaugų teikėju buvo sudaryta sutartis, kurią reikalaujama sudaryti pagal duomenų apsaugos įstatymus.

Jei turite paskyrą su „Google“, „Google“ taip pat gali sujungti iš stebint gautus duomenis.

Daugiau informacijos apie „Google“ vykdomą duomenų tvarkymą galite gauti spustelėję nuorodą https://www.google.com/adsense/start/. „Google“ privatumo politika pateikta tinklavietėje www.google.com/privacy/ads/.

„Google“ įrankiai naudojami gavus Jūsų sutikimą pagal ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti spustelėję nuorodą https://adssettings.google.com. Atšaukimas taikomas tik įrenginiui ir interneto naršyklei, kuriame (-oje) jis buvo nustatytas. Jei reikia, pakartokite procesą visuose įrenginiuose. Jei ištrinsite atsisakymo slapuką, vėl būsite paraginti duoti sutikimą dėl duomenų perdavimo.

Be to, galite atitinkamai konfigūruoti savo naršyklę, kad užblokuotumėte trečiųjų asmenų skelbimus. Taip pat galite visam laikui užblokuoti „Google Tracking“, atsisiuntę ir įdiegę atitinkamą įskiepį bendroms žiniatinklio naršyklėms, kurį galima rasti čia: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

17. Socialiniai įskiepiai iš socialinių tinklų

Šioje svetainėje integruoti įvairūs socialinių tinklų įskiepiai. Pavyzdžiui, „Facebook“ mygtukas „Patinka“ arba „Bendrinti“, kitų įvairių tinklų mygtukai.

Jei naudojate vieną iš įdėtų socialinės žiniasklaidos komponentų, per jį bus sukurtas tiesioginis ryšys su atitinkamu socialiniu tinklu. Tada įskiepių turinį atitinkamas socialinis tinklas perduoda tiesiai į Jūsų naršyklę, kuri integruoja jį į interneto svetainę.

Šių įskiepių integracija vyksta mūsų interneto svetainėje kiekvienu atveju naudojant vadinamąjį „Shariff“ sprendimą, kurį sukūrė kompiuterijos žurnalas „c’t“. Tai reiškia:

Įprasti socialinės žiniasklaidos komponentai perduoda naudotojo duomenis kiekvieną kartą, kai iškviečiamas puslapis, ir taip suteikia socialiniams tinklams tikslią informaciją apie Jūsų naršymo elgseną (naudotojo sekimas). Tam Jums nereikia būti nei prisijungusiu, nei tinklo nariu.

„Shariff“ socialinės žiniasklaidos komponentais užmezgamas tiesioginis ryšys tarp socialinio tinklo ir interneto svetainės lankytojo tik tada, kai pastarasis aktyviai spusteli mygtuką. Daugiau informacijos apie tai pateikta tinklalapyje www.heise.de.

Įjungę atitinkamą mygtuką, pareiškiate savo sutikimą dėl duomenų rinkimo ir jų perdavimo atitinkamam socialiniam tinklui. Sutikimą galite bet kada atšaukti atitinkamo socialinio tinklo svetainėje.

Suaktyvinus įskiepį, socialinis tinklas gauna informaciją, kad Jūs iškvietėte atitinkamą mūsų domeno puslapį. Jei esate prisijungęs prie socialinio tinklo, nuo šio momento jis gali priskirti apsilankymą Jūsų naudotojo paskyrai, net jei antrą kartą to nepatvirtinsite mygtuku. Jums sąveikaujant su įskiepiais, pavyzdžiui, dar kartą spustelėjus mygtuką „Patinka“ arba palikus komentarą, informacija iš Jūsų naršyklės perkeliama tiesiai į atitinkamą socialinį tinklą ir ten saugoma.

Net jei neturite paskyros, atitinkamas tinklas gali rinkti Jūsų duomenis, pvz., IP adresą.

Jei nenorite, kad socialinis tinklas per mūsų interneto svetainę rinktų Jūsų duomenis, prieš apsilankydami mūsų interneto svetainėje turite atsijungti nuo tinklo. Be to, savo naršyklėje per priedus galite įdiegti atitinkamas blokavimo programas.

Norėtume pabrėžti, kad naudojant socialinės žiniasklaidos komponentus duomenys paprastai perduodami į JAV ar kitas ES nepriklausančias šalis. Su kiekvienu atitinkamu paslaugų teikėju buvo sudaryta sutartis, kurią reikalaujama sudaryti pagal duomenų apsaugos įstatymus.

17.1 „Twitter“ tinklo komponentų integravimas

Mūsų interneto svetainėje naudojami komponentai (čia – „Twitter“ mygtukas) iš socialinio tinklo „Twitter“, kurį valdo „Twitter International Company“, The Academy, 42 Pearse Street, Dublinas 2, Airija (toliau – „Twitter“). Mūsų interneto svetainėje iškvietus puslapį, kuriame yra toks mygtukas, Jūsų naršyklė gali užmegzti tiesioginį ryšį su „Twitter“ serveriais, jei tas mygtukas aktyvus. Mygtuko turinį „Twitter“ tiesiogiai perduoda į Jūsų naršyklę, kuri jį integruoja į interneto svetainę. Šiuo atveju mes neturime įtakos duomenų, kuriuos „Twitter“ renka naudodamasis mygtuku, mastui, bet darome prielaidą, kad įrašomas ir Jūsų IP adresas. Norėdami sužinoti apie „Twitter“ duomenų rinkimo tikslą ir mastą, tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie su tuo susijusias teises ir galimybes apsaugoti savo privatumą, žr. „Twitter“ privatumo politiką, su kuria galite susipažinti spustelėję nuorodą https://twitter.com/en/privacy.

17.2 „Instagram“ tinklo komponentų integravimas

Mūsų interneto svetainėje naudojami komponentai (čia – „Insta“ mygtukas) iš socialinio tinklo „Instagram“, kurį valdo „Facebook Ireland Ltd.“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija (toliau – „Facebook“). Mūsų interneto svetainėje iškvietus puslapį, kuriame yra toks mygtukas, Jūsų naršyklė gali užmegzti tiesioginį ryšį su „Facebook“ serveriais, jei tas mygtukas aktyvus. „Facebook“ tiesiogiai perduoda mygtuko turinį į Jūsų naršyklę, kuri jį integruoja į interneto svetainę. Šiuo atveju mes neturime įtakos duomenų, kuriuos „Facebook“ renka naudodamasis mygtuku, mastui, bet darome prielaidą, kad įrašomas ir Jūsų IP adresas. Norėdami sužinoti apie „Facebook“ duomenų rinkimo tikslą ir mastą, tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie su tuo susijusias teises ir galimybes apsaugoti savo privatumą, žr. „Facebook“ privatumo politiką, su kuria galite susipažinti spustelėję nuorodą: https://help.instagram.com/519522125107875.

17.3 „LinkedIn“ tinklo komponentų integravimas

Mūsų interneto svetainėje naudojami komponentai (čia – „LinkedIn“ įskiepis) iš socialinio tinklo „LinkedIn“, kurį valdo „LinkedIn Ireland Unlimited Company“, Wilton Place, Dublinas 2, Airija (toliau – „LinkedIn“).

Mūsų interneto svetainėje iškvietus puslapį, kuriame yra toks mygtukas, Jūsų naršyklė gali užmegzti tiesioginį ryšį su „LinkedIn“ serveriais, jei tas mygtukas aktyvus. „LinkedIn“ tiesiogiai perduoda mygtuko turinį į Jūsų naršyklę, kuri jį integruoja į interneto svetainę. Šiuo atveju mes neturime įtakos duomenų, kuriuos „LinkedIn“ renka naudodamasis mygtuku, mastui, bet darome prielaidą, kad įrašomas ir Jūsų IP adresas.

Norėdami sužinoti apie „LinkedIn“ duomenų rinkimo tikslą ir mastą, tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie su tuo susijusias teises ir galimybes apsaugoti savo privatumą, žr. „LinkedIn“ privatumo politiką, su kuria galite susipažinti spustelėję nuorodą https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Spustelėję nuorodą https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls galite atsisakyti savo duomenų naudojimo reklamos ir kitų „LinkedIn“ paslaugų tikslais.

17.4 „Pinterest“ tinklo komponentų integravimas

Mūsų interneto svetainėje naudojami komponentai (čia – „Pinterest“ įskiepis) iš socialinio tinklo „Pinterest“, kurį valdo Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublinas 2, Airija (toliau – „Pinterest“). Mūsų interneto svetainėje iškvietus puslapį, kuriame yra toks mygtukas, Jūsų naršyklė gali užmegzti tiesioginį ryšį su „Pinterest“ serveriais, jei tas mygtukas aktyvus. „Pinterest“ tiesiogiai perduoda mygtuko turinį į Jūsų naršyklę, kuri jį integruoja į interneto svetainę. Šiuo atveju mes neturime įtakos duomenų, kuriuos „Pinterest“ renka naudodamasis mygtuku, mastui, bet darome prielaidą, kad įrašomas ir Jūsų IP adresas. Norėdami sužinoti apie „Pinterest“ duomenų rinkimo tikslą ir mastą, tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie su tuo susijusias teises ir galimybes apsaugoti savo privatumą, žr. „Pinterest“ privatumo politiką, su kuria galite susipažinti spustelėję nuorodą:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

17.5 „Xing“ tinklo komponentų integravimas

Mūsų interneto svetainėje naudojami komponentai (čia – „Xing“ įskiepis) iš socialinio tinklo „Xing“, kurį valdo „New Work SE“, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija (toliau – „Xing“). Mūsų interneto svetainėje iškvietus puslapį, kuriame yra toks mygtukas, Jūsų naršyklė gali užmegzti tiesioginį ryšį su „Xing“ serveriais, jei tas mygtukas aktyvus. Mygtuko turinį „Xing“ tiesiogiai perduoda į Jūsų naršyklę, kuri jį integruoja į interneto svetainę. Šiuo atveju mes neturime įtakos duomenų, kuriuos „Xing“ renka naudodamasis mygtuku, mastui, bet darome prielaidą, kad įrašomas ir Jūsų IP adresas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų rinkimo tikslą ir mastą, tolesnį „Xing“ duomenų tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie su tuo susijusias teises ir galimybes apsaugoti savo privatumą, perskaitykite „Xing“ privatumo politiką, kurią rasite spustelėję šią nuorodą:  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

17.6 „YouTube“ vaizdo įrašų portalo komponentų integravimas

Mūsų interneto svetainėje naudojami komponentai (čia – „YouTube“ įskiepis) iš vaizdo įrašų portalo „YouTube“, kurį valdo „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija (toliau – „Google“). Mūsų interneto svetainėje iškvietus puslapį, kuriame yra toks mygtukas, Jūsų naršyklė gali užmegzti tiesioginį ryšį su „Google“ serveriais, jei tas įskiepis aktyvus. Iškviestas vaizdo įrašas „Google“ perduodamas tiesiai į Jūsų naršyklę, kuri integruoja jį į interneto svetainę. Be to, „YouTube“ serveris yra informuojamas apie mūsų puslapius, kuriuose apsilankėte. Norėdami sužinoti apie „Google“ duomenų rinkimo tikslą ir mastą, tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie su tuo susijusias teises ir galimybes apsaugoti savo privatumą, žr. „Google“ privatumo politiką, su kuria galite susipažinti spustelėję nuorodą https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

17.7 „Vimeo“ vaizdo įrašų portalo komponentų integravimas

Mūsų interneto svetainėje naudojami komponentai (čia – „Vimeo“ įskiepis) iš vaizdo įrašų portalo „Vimeo“, kurį valdo „Vimeo Inc.“, 555 West 18th Street, Niujorkas, Niujorkas 10011, JAV (toliau – „Vimeo“).

Mūsų interneto svetainėje iškvietus puslapį, kuriame yra toks mygtukas, Jūsų naršyklė gali užmegzti tiesioginį ryšį su „Vimeo“ serveriais, jei tas įskiepis aktyvus. Iškviestas vaizdo įrašas „Vimeo“ perduodamas tiesiai į Jūsų naršyklę, kuri integruoja jį į interneto svetainę. Be to, „Vimeo“ serveris yra informuojamas apie mūsų puslapius, kuriuose apsilankėte.

Norėdami sužinoti apie „Vimeo“ duomenų rinkimo tikslą ir mastą, tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą, žr. „Vimeo“ privatumo politiką, pateiktą adresu https://vimeo.com/privacy. Galite pakeisti nuostatų parinktis savo privatumui apsaugoti spustelėję nuorodą https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Įdėti atvaizdai

Mūsų interneto svetainėje yra atvaizdų iš „Getty Images International“, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublinas 18, Airija.

„Getty Images“ turinys yra įdėtas taip, kad vadinamasis įdėjimo kodas (HTML kodas) būtų integruotas į mūsų tinklalapį. Šis įdėtas kodas užtikrina, kad įkeliant tinklalapį tuo pačiu metu iš išorės serverio būtų įkeltas ir tinklalapyje, kuriame naudotojas lankosi, rodomas trečiojo asmens turinys. Taigi, šis trečiojo asmens turinys taip pat iš karto įkeliamas iškvietus mūsų tinklalapį.

Kad išorinis serveris pateiktų naudotojui prašomą turinį, jam turi būti perduotas atitinkamo naudotojo IP adresas, kad išorės serverio operatorius galėtų jį įrašyti ir prireikus jį naudoti savo reikmėms. Be to, „Getty Images“ gali rinkti kitus duomenis, pvz., puslapį, iš kurio gautas prašymas, naudojamos naršyklės tipą arba naršyklės kalbą.

Norėtume pabrėžti, kad „Uvex“ įmonių grupė neturi įtakos, kuriuos duomenis (be IP adreso) „Getty Images“ renka ir kokiais tikslais juos naudoja.

Išsamesnės informacijos apie vaizdus, įdėtus per „Getty Images“, pateikta interneto svetainėje https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US. Informacijos apie „Getty Images“ surinktus duomenis ir jų naudojimą pateikta „Getty Images“ privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti spustelėję nuorodą https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy.

19. Interneto šriftai

Siekiant vienodai rodyti šriftus, mūsų interneto svetainėje naudojami vadinamieji žiniatinklio šriftai, t. y. šriftai, kuriuos naršyklė įkelia iš išorinio šaltinio, kai puslapis iškviečiamas ir laikinai saugomas naršyklės talpykloje. Tai užtikrina, kad mūsų interneto svetainė būtų rodoma vienodai ir įskaitomai visuose įrenginiuose, neatsižvelgiant į naudojamą naršyklę.

Čia naudojamų interneto šriftų teikėjas yra „Monotype GmbH“, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (Monotype), svetainės www.fonts.com operatorius.

Tam, kad galėtų įkelti ir rodyti žiniatinklio šriftus, atitinkama naršyklė turi nustatyti ryšį su fonts.com serveriais. Taip teikėjas gauna informaciją, kad mūsų interneto svetainė buvo iškviesta per Jūsų naršyklės IP adresą.

Interneto šriftų naudojimo teisinis pagrindas yra ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas).

Jei Jūsų naršyklė nepalaiko žiniatinklio šriftų rodymo, vietoj to bus naudojami standartiniai Jūsų įrenginio šriftai, todėl pablogėti rodymo kokybė.

„Monotype“ savo interneto svetainėje skelbia daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą fonts.com:

www.fonts.com/info/legal ir www.fonts.com/info/legal/privacy

Norėtume pabrėžti, kad mes neturime įtakos tam, ar fonts.com naudoja Jūsų duomenis savo tikslams.

20. Socialinės žiniasklaidos nuorodos

Mūsų interneto svetainėje pateiktos nuorodos į „Facebook“, „Twitter“, „YouTube“, „Pinterest“ ir „Instagram“ socialinės žiniasklaidos paslaugas. Nuorodas į socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų svetaines galite atpažinti pagal atitinkamų įmonių logotipus. Sekdami šias nuorodas, pasieksite socialinės žiniasklaidos tinklus, kuriais naudojasi „Uvex“ įmonių grupė. Spustelėjus nuorodą į socialinės žiniasklaidos paslaugą, užmezgamas ryšys su socialinės žiniasklaidos paslaugos teikėjų serveriais. Taip faktas, kad apsilankėte mūsų svetainėje, bus perkeltas į socialinės žiniasklaidos paslaugos teikėjų serverius. Be to, socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams perduodami ir kiti duomenys. Tai, pvz., gali būti:

 • tinklalapio, kuriame yra aktyvinta nuoroda, adresas;
 • tinklalapio iškvietimo arba nuorodos aktyvinimo data ir laikas;
 • informacija apie naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą;
 • IP adresas.

Jei nuorodos aktyvinimo metu jau esate prisijungę prie atitinkamos socialinės žiniasklaidos paslaugos, socialinės žiniasklaidos paslaugos teikėjas pagal perduotus duomenis gali nustatyti Jūsų naudotojo vardą ir galbūt netgi tikrąjį vardą ir pavardę ir priskirti šią informaciją Jūsų asmeninei socialinės žiniasklaidos paslaugos naudotojo paskyrai. Jei iš anksto atsijungsite nuo savo paskyros, galite atmesti galimybę priskirti savo asmeninę naudotojo paskyrą.

Socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų serveriai yra JAV ir kitose Europos Sąjungai nepriklausančiose šalyse. Todėl duomenis Europos Sąjungai nepriklausančiose šalyse gali tvarkyti ir socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas. Atkreipkite dėmesį, kad tų šalių įmonėms taikomas duomenų apsaugos įstatymas, pagal kurį asmens duomenys paprastai neapsaugomi taip pat, kaip Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Atkreipkite dėmesį, kad neturime įtakos socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo vykdomo duomenų tvarkymo mastui, pobūdžiui ir tikslui. Daugiau informacijos apie tai, kaip mūsų interneto svetainėje integruoti socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai naudoja Jūsų duomenis, pateikta įtrauktos atitinkamų socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų privatumo politikoje.

21. Nuorodos į kitus paslaugų teikėjus

Mūsų interneto svetainėje taip pat yra aiškiai atpažįstamų nuorodų į kitų įmonių interneto svetaines. Jei pateiktos nuorodos į kitų paslaugų teikėjų interneto svetaines, mes neturime įtakos jų turiniui. Taigi, mes negalime prisiimti jokios atsakomybės už jų turinį. Už interneto svetainių turinį visada atsako atitinkami interneto svetainių paslaugų teikėjai ar interneto svetainių operatoriai.

Susiejimo metu buvo tiriama, ar susietose interneto svetainėse gali būti pažeidimų, kuriuos galima nustatyti. Susiejimo metu nerasta jokio neteisėto turinio. Tačiau, nesant konkrečių priežasčių, dėl kurių būtų galima įtarti, kad buvo pažeistas įstatymas, neįmanoma nuolat stebėti susijusių interneto svetainių turinio. Sužinoję apie pažeidimus, atitinkamas nuorodas nedelsdami pašalinsime.

22. Internetiniai pasiūlymai ir vaikai

Jaunesni nei 16 metų asmenys negali perduoti mums jokių asmens duomenų arba duoti sutikimo be savo teisėtų globėjų sutikimo. Norėtume paprašyti tėvų ir teisėtų globėjų aktyviai dalyvauti internetinėje veikloje ir stebėti savo vaikų interesus.

23. Privatumo politika (informacija apie duomenų apsaugą socialinėje žiniasklaidoje)

„Uvex“ įmonių grupė dalyvauja socialinėje žiniasklaidoje, tai yra „Facebook“, „Instagram“, „YouTube“, „Xing“, „Pinterest“ ir „LinkedIn“. Jei galime kontroliuoti Jūsų duomenų tvarkymą, užtikriname, kad bus laikomasi galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų.

Toliau rasite svarbiausią informaciją apie duomenų apsaugos teisės aktus, susijusius su mūsų dalyvavimu socialinėje žiniasklaidoje.

23.1 Už operaciją atsakingo asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas

Asmenys, atsakingi už įmonės dalyvavimą socialinėje žiniasklaidoje, kaip apibrėžta ES duomenų apsaugos reglamente (ES BDAR) ir kitose duomenų apsaugos teisės aktų nuostatose (neįskaitant „Uvex“ įmonių grupės nuostatų), yra šios:

 • Facebook:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija 

 • Instagram:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija

 • YouTube:

      Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublinas4, Airija

 • Xing:

      New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija

 • Pinterest:

      Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublinas 2, Airija

 • LinkedIn:

      LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublinas 2, Airija.

Vis dėlto, šiomis platformomis ir jų funkcijomis Jūs naudojatės savo atsakomybe. Tai visų pirma taikoma interaktyvių funkcijų naudojimui (pvz., komentuojant, bendrinant, atsakant).

Norėtume pabrėžti, kad taip gauti Jūsų duomenys gali būti tvarkomi už Europos Sąjungos ribų. Su visais teikėjais sudarytos sutartys, kurias sudaryti reikalaujama pagal duomenų apsaugos įstatymus.

23.2 Tikslas ir teisinis pagrindas

Mes patys tvarkome gerbėjų puslapius, kad galėtume bendrauti su tų puslapių lankytojais ir taip informuoti juos apie savo pasiūlymus.

Be to, renkame duomenis statistikos tikslais, siekdami pagerinti ir optimizuoti turinį ir padaryti savo pasiūlymus patrauklesnius. Tam reikalingi duomenys (pvz., bendras puslapio peržiūrų skaičius, veikla puslapiuose ir lankytojų pateikti duomenys, sąveika) tvarkomi socialinių tinklų dalyje ir pateikiami mums. Mes neturime įtakos jų kūrimui ir atvaizdavimui.

Be to, Jūsų asmens duomenis rinkos tyrimų ir reklamos tikslais tvarko ne tik socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai, bet ir „Uvex“ įmonių grupė. Todėl gali būti, kad, pvz., naudojimo profiliai yra kuriami atsižvelgiant į Jūsų naudojimo įpročius ir pagal tai nustatytus interesus. Taip Jūsų interesus atitinkantys skelbimai (jais neapsiribojant) gali būti patalpinti platformose ir už jų ribų. Šiuo tikslu paprastai Jūsų kompiuteryje išsaugomi slapukai. Neatsižvelgiant į tai, duomenys, kurie nėra tiesiogiai renkami Jūsų įrenginiuose, gali būti išsaugoti Jūsų naudojimo profiliuose.

Be to, visuose įrenginiuose vyksta saugojimas ir analizė. Tai ypač taikoma, jei esate užsiregistravęs kaip narys ir prisijungęs prie atitinkamų platformų, tačiau ne vien tik šiuo atveju. Be to, mes nerenkame ir netvarkome jokių asmens duomenų.

„Uvex“ įmonių grupė Jūsų asmens duomenis tvarko remdamasi mūsų teisėtu interesu veiksmingai teikti informaciją ir palaikyti ryšius pagal ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Jei Jūsų prašoma sutikti su duomenų tvarkymu, t. y., jei pareiškiate savo sutikimą, spustelėję mygtuką arba kitu panašiu būdu (pasirenkate), duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir 7 straipsnis.

23.3 Jūsų teisės (galimybė nesutikti)

Jei esate socialinio tinklo narys ir nenorite, kad tinklas rinktų duomenis apie Jus ir susietų juos su išsaugotais nario duomenimis atitinkamame tinkle per mūsų domeną, turite:

 • prieš apsilankydami mūsų gerbėjų puslapyje, atsijungti nuo atitinkamo tinklo
 • ištrinti Jūsų įrenginyje esančius slapukus ir
 • išeiti bei iš naujo paleisti savo naršyklę.

Vis dėlto, vėl prisijungus tinklas gali vėl Jus atpažinti kaip konkretų naudotoją. Išsamų atitinkamo duomenų tvarkymo ir prieštaravimo (atsisakymo) galimybių aprašymą rasite spustelėję šias mūsų pateiktas nuorodas:

 • Facebook:

Privatumo politika: https://www.facebook.com/about/privacy/
Atsisakymas: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ir  http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Privatumo politika: https://help.instagram.com/519522125107875
Atsisakymas: https://thenai.org/opt-out ir http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Privatumo politika: https://policies.google.com/privacy
Atsisakymas: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ir  http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Privatumo politika: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Atsisakymas:  http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Privatumo politika: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Atsisakymas: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Privatumo politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Atsisakymas: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy ir http://www.youronlinechoices.com

Apskritai, turite šias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

teisę susipažinti su duomenimis, teisę pareikalauti ištaisyti duomenis, teisę pareikalauti ištrinti duomenis, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą atsakingai duomenų apsaugos institucijai dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Vis dėlto, kadangi „Uvex“ įmonių grupė neturi prieigos prie visų Jūsų asmens duomenų, reikšdami pretenziją turėtumėte tiesiogiai kreiptis į socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus, nes kiekvienas iš jų turi prieigą prie savo naudotojų asmens duomenų ir gali taikyti atitinkamas priemones ir suteikti informaciją.

23.4

Visgi, jei prireiks pagalbos, be abejonės stengsimės Jums ją suteikti. Tokiu atveju pirmiau nurodyta tvarka kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną. Pastabos dėl autorių teisių ir meno kūrinių autorių teisių įstatymo.

Jei norėtumėte mūsų domene paskelbti atvaizdus, tekstus, diagramas, vaizdo įrašus, muziką ir t. t., turėtumėte žinoti, kad taip tinklui perduosite visas jų naudojimo teises, ir galiausiai dėl to Jums gali kilti teisinės pasekmės, jei patys nesate jų kūrėjai ar neturi atitinkamų teisių.