„Uvex“ įmonių grupės privatumo politika

Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę ir dėkojame, kad domitės mūsų įmone. Mes – UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG ir jos patronuojamosios įmonės (toliau kartu – „Uvex“ įmonių grupė) – rimtai vertiname Jūsų asmens duomenų apsaugą. Jūsų duomenis tvarkome vadovaudamiesi galiojančiais asmens duomenų apsaugos teisės aktais, ypač ES duomenų apsaugos reglamentu (ES BDAR) ir mums aktualiais konkrečios šalies įgyvendinimo įstatymais. Šioje privatumo politikoje Jums pateikta išsami informacija apie tai, kaip „Uvex“ įmonių grupė tvarko Jūsų asmens duomenis ir kokias teises Jūs turite.

„Asmens duomenys“ – tai informacija, pagal kurią galima nustatyti fizinio asmens tapatybę. Jie apima ir Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir IP adresą.

Anoniminiai duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos negalima nustatyti ryšio su naudotojo tapatybe.

1. Atsakingas asmuo

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fiurtas
Vokietija
Telefonas.: +49 (0)911 9736 0
El. paštas : datenschutz@uvex.de
Interneto svetainė: www.uvex.de

2. Kontaktinis asmuo duomenų apsaugos klausimais

Visų „Uvex“ grupės įmonių, kurių būstinė yra Vokietijoje, duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra šie:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fiurtas
Vokietija
Telefonas: +49 (0)911 9736 0
El. paštas: datenschutz@uvex.de
Interneto svetainė: www.uvex.de

3. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Pirmiausia norėtume Jus informuoti apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Šios teisės yra standartizuotos ES BDAR 15–22 straipsniuose. Jos apima:

 • teisę susipažinti su duomenimis (ES BDAR 15 straipsnis),
 • teisę pareikalauti ištrinti duomenis (ES BDAR 17 straipsnis),
 • teisę pareikalauti ištaisyti duomenis (ES BDAR 16 straipsnis),
 • teisę į duomenų perkeliamumą (ES BDAR 20 straipsnis),
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą (ES BDAR 18 straipsnis),
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu (ES BDAR 21 straipsnis).

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės el. paštu datenschutz@uvex.de.

Tas pats galioja, jei turite klausimų apie duomenų tvarkymą mūsų įmonėje arba norite atšaukti savo sutikimą. Be to, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

4. Teisė nesutikti

Dėl teisės nesutikti atkreipkite dėmesį į šią informaciją:

Kai tvarkome Jūsų asmens duomenis tiesioginės reklamos tikslu, turite teisę bet kada nesutikti su šiuo duomenų tvarkymu, nenurodę jokių priežasčių. Tai taikoma ir profiliavimui, jei jis susijęs su tiesiogine reklama.

Jei nesutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės reklamos tikslais, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų šiais tikslais. Prieštaravimą galite nemokamai pareikšti laisvos formos pranešimu, kurį pageidautina išsiųsti el. paštu datenschutz@uvex.de.

Jeigu Jūsų duomenis tvarkome siekdami apsaugoti teisėtus interesus, galite bet kada nesutikti su šiuo tvarkymu dėl su Jūsų konkrečia padėtimi susijusių priežasčių. Tai taikoma ir profiliavimui pagal šias nuostatas.

Tada mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejį, kai įrodysime, kad turime įtikinamą pagrindą jiems tvarkyti, kuris yra viršesnis už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba duomenų tvarkymas būtinas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti.

5. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal ES BDAR ir visų kitų galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra numatytas ES BDAR 6 straipsnyje.

Jūsų duomenis naudojame potencialių klientų paieškai, sutartiniams ir teisiniams įsipareigojimams, sutartims vykdyti, produktams ir paslaugoms siūlyti ir santykiams su klientais stiprinti. Be to, jie gali būti naudojami rinkodaros tikslais atliekamai analizei ir tiesioginei reklamai.

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus duomenis tvarkyti leidžiama ir remiantis Jūsų sutikimu dėl duomenų tvarkymo. Prieš Jums duodant sutikimą, informuosime Jus apie duomenų tvarkymo tikslą ir Jūsų teisę savo sutikimą atšaukti.

Be to, jei sutikimas yra susijęs su specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymu, mes tai Jums aiškiai nurodysime sutikimo pareiškime. Specialių kategorijų asmens duomenys pagal ES BDAR 9 straipsnį bus tvarkomi tik tuo atveju, jei to reikalaujama pagal teisės aktus, ir nėra pagrindo manyti, kad Jūsų teisė į apsaugą yra viršesnė už poreikį tvarkyti duomenis.

Tam tikrais atvejais Jūsų duomenų tvarkymą taip pat grindžiame teisėtu interesu pagal ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Šiuo pagrindu duomenys tvarkomi tik siekiant apsaugoti mūsų pačių arba trečiųjų asmenų teisėtus interesus, ir tik tuo atveju, jei palyginus interesus, nenustatyta, kad Jūsų interesai, pagrindinės teisės ir pagrindinės laisvės yra svarbesni.

6. Perdavimas tretiesiems asmenims

Jūsų duomenis tretiesiems asmenims perduosime tik laikydamiesi teisės aktų nuostatų arba gavę atitinkamą sutikimą. Priešingu atveju Jūsų duomenų tretiesiems asmenims neperduosime, išskyrus atvejį, kai turime teisinę prievolę tai atlikti (pvz., privalome atskleisti informaciją išorės įstaigoms, kaip antai priežiūros institucijoms ar teisėsaugos institucijoms).

7. Duomenų gavėjai / gavėjų kategorijos

Savo įmonėje užtikriname, kad jūsų duomenis gautų tik tie asmenys, kuriems jų reikia sutartiniams ir teisiniams įsipareigojimams vykdyti. UVEX grupėje tai turi įtakos šioms įmonėms:

 • „UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG“
 • „UVEX SPORTS GmbH & Co. KG“
 • „UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH“
 • „FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG“
 • „HIPLOCK GmbH“
 • „ALPINA SPORTS GmbH“

Jų gali prireikti, pavyzdžiui, jei kreipiatės dėl pozicijos, kurią skelbia susijusi įmonė per mūsų centrinį kandidatų portalą. Siekiant išanalizuoti mūsų vidaus procesus ir techninę pagalbą, duomenys perduodami „UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG“. Be to, rinkodaros analizės duomenys perduodami minėtoms įmonėms. Negalima atmesti galimybės, kad asmens duomenys taip pat gali būti perduoti.

Tam tikrais atvejais paslaugų teikėjai padeda mūsų specializuotiems skyriams atlikti savo užduotis. Su visais paslaugų teikėjais sudaryta reikiama duomenų apsaugos sutartis.

8. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims / ketinimas perduoti duomenis trečiosioms šalims

Duomenys trečiosioms šalims (už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų) bus perduodami tik tuo atveju, jei tai būtina sutartiniams santykiams vykdyti arba to reikalauja teisės aktai arba jei jūs davėte mums sutikimą tai daryti.

Mes perduodame jūsų asmens duomenis paslaugų teikėjams ir grupės įmonėms už Europos ekonominės erdvės ribų, įskaitant JAV. Įrankių / paslaugų teikėjų sąrašą, įskaitant informaciją apie apdorojimo vietą, rasite 16 punkte „Naudojami įrankiai“.

Pagal duomenų apsaugos įstatymus reikalaujama sutartis buvo sudaryta su visais paslaugų teikėjais.

9. Duomenų saugojimo trukmė

Jūsų duomenis saugome tol, kol jie reikalingi atitinkamam tvarkymo tikslui. Atkreipkite dėmesį, kad dėl daugybės saugojimo reikalavimų duomenys saugomi arba juos reikia saugoti ilgiau. Tai yra prievolė saugoti duomenis kyla pagal komercinę arba mokesčių teisę (pvz., komercinį kodeksą, mokesčių kodeksą ir t. t.). Jei nekyla prievolė toliau saugoti duomenis, pasiekus tikslą, jie ištrinami.

Be to, duomenis saugoti galime, jei davėte mums leidimą tai daryti arba jei kilo teisiniai ginčai ir juos naudojame kaip įrodymus, kol pasibaigs įstatymų nustatytas senaties terminas, kuris gali būti iki 30 metų (įprastas senaties terminas – treji metai).

10. Saugus Jūsų duomenų perdavimas

Mes taikome tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kad optimaliai apsaugotume kaupiamus duomenis nuo netyčinio ar tyčinio manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ar leidimo neturinčių asmenų prieigos prie jų. Bendradarbiaujant su saugumo ekspertais, saugumo lygmenys nuolat peržiūrimi ir pritaikomi prie naujų saugumo standartų.

Vykdant duomenų mainus iš mūsų interneto svetainės ir į ją duomenys užšifruojami. Savo interneto svetainėje siūlome HTTPS perdavimo protokolą ir atitinkamai naudojame naujausius užšifravimo protokolus.

Taip pat galima naudotis alternatyviais ryšių kanalais (pvz., paprasto pašto paslaugomis).

11. Pareiga teikti duomenis

Sutarčiai sudaryti, vykdyti ir nutraukti, taip pat susijusiems sutartiniams ir teisiniams įsipareigojimams įvykdyti reikalingi įvairūs asmens duomenys. Tas pats taikoma ir mūsų interneto svetainės bei įvairių joje siūlomų funkcijų naudojimui.

Tam tikrais atvejais duomenis rinkti arba pateikti įpareigoja teisės aktų nuostatos. Atkreipkite dėmesį, kad nepateikus šių duomenų apdoroti Jūsų prašymo arba įvykdyti atitinkamos sutarties neįmanoma.

12. Duomenų kategorijos, šaltiniai ir kilmė

Kokius duomenis tvarkome, lemia atitinkamas kontekstas: Tai priklauso, pvz., nuo to, ar užpildote užsakymą internetu, įvedate užklausą mūsų paklausimo formoje, pateikiate mums prašymą dėl darbo ar skundą.

Atkreipkite dėmesį, kad informaciją taip pat galime pateikti atskirai specialioms tvarkymo situacijoms tinkamose vietose, pvz., įkeliant paraiškos dokumentus arba pateikiant užklausą paklausimo formoje.

12.1 Jums lankantis mūsų svetainėje renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 • Interneto paslaugų teikėjo pavadinimas
 • Informacija apie svetainę, iš kurios pas mus lankotės (vad. „Nukreipiančioji svetainė“)
 • Naudojama žiniatinklio naršyklė ir operacinė sistema
 • Jūsų interneto paslaugų teikėjo priskirtas IP adresas
 • Prašomi failai, perduotų duomenų kiekis, atsisiuntimai / failų eksportavimas
 • Informacija apie svetaines, kurias pasiekiate mūsų svetainėje, įskaitant datą ir laiką

Šis duomenų tvarkymas yra techniškai būtinas, kad mūsų svetainės turinys galėtų būti pristatytas į jūsų įrenginį. Todėl jūsų IP adresas taip pat būtinai turi būti renkamas ir saugomas atitinkamos sesijos metu. Tas pats pasakytina ir apie kitus duomenis, kurių tvarkymas yra būtinas, kad mūsų svetainė būtų rodoma tinkamai. Duomenų saugojimas vadinamuosiuose žurnalo failuose taip pat padeda toliau optimizuoti svetainę, užtikrinti funkcionalumą, užtikrinti mūsų programų saugumą ir teisinę apsaugą (pvz., atakų aptikimas ir apsisaugojimas nuo jų mūsų svetainėje).

Šio duomenų tvarkymo ir laikino duomenų saugojimo teisinis pagrindas yra mūsų, kaip svetainės operatoriaus, teisėtas interesas (ES BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

Duomenų saugojimo laikotarpis yra ribotas ir jie ištrinami, kai tik duomenų nebereikia saugoti tvarkymo tikslais. Jei duomenys renkami, kad mūsų svetainė būtų rodoma teisingai, tai bus daroma po seanso pabaigos. Kai duomenys saugomi žurnalo failuose, jie ištrinami arba anonimizuojami po 31 dienos.

12.2 Vykdydami užklausą susisiekti, renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

Mūsų svetainėje yra kontaktinė forma, kurią naudodami galite susisiekti su mumis elektroniniu būdu. Jei rašote mums naudodami kontaktinę formą, mes tvarkysime jūsų kontaktų formoje pateiktus duomenis, kad galėtume susisiekti su mumis ir atsakyti į jūsų klausimus bei prašymus.

Naudodami kontaktinę formą renkame šiuos duomenis:

 • Užklausos tipas
 • Pavardė, vardas
 • Įmonė ir, jei taikoma, darbuotojų skaičius
 • Pasisveikinimas
 • El. pašto adresas
 • Telefono numeris
 • Užklausos turinys

Čia laikomasi duomenų saugojimo ir duomenų vengimo principo, kad jūs turite pateikti tik tuos duomenis, kurių mums būtinai reikia norint su jumis susisiekti (privaloma informacija). Tai yra užklausos tipas, užklausos turinys, pavardė ir vardas, taip pat jūsų el. pašto adresas. Šie privalomi duomenys pažymėti * (žvaigždute).

Be to, jūsų IP adresas bus tvarkomas dėl techninių priežasčių ir teisinės apsaugos. Visi kiti duomenys yra neprivalomi ir gali būti pateikiami pasirinktinai (pvz., norint individualiau atsakyti į jūsų klausimus).

Siekdami kuo geriau apsaugoti jūsų duomenų saugumą ir konfidencialumą, įgyvendiname tinkamas saugumo priemones. Jūsų užklausa bus perduota mums užšifruota forma.

Jei susisieksite su mumis el. paštu, mes tvarkysime el. laiške pateiktus asmens duomenis tik jūsų užklausos tvarkymo tikslu. Jei nesinaudosite siūlomomis kontaktinėmis formomis, daugiau duomenų nebus renkama.

12.3 Vykstant registracijos procesui mes tvarkome šiuos duomenis:

savo interneto svetainėje siūlome naudotojams galimybę užsiregistruotu ir tai vykdant pateikti savo asmens duomenis.

Taip renkame šiuos duomenis:

 • titulą;
 • pavardę, vardą;
 • gimimo datą;
 • pristatymo adresą;
 • adresą, kuriuo siunčiama sąskaita;
 • kliento numerį;
 • PVM mokėtojo kodą;
 • pramonės darbuotojų skaičių;
 • kontaktinio partnerio duomenis;
 • el. pašto adresą.

Todėl registraciją atlikti reikia arba galima siekiant įvykdyti mūsų su Jumis sudarytą (per mūsų internetinę parduotuvę) sutartį arba taikyti tam tikras priemones prieš sudarant sutartį, jei taip pat suteikta svečio prieiga.

Šiuo atveju laikomasi duomenų kiekio mažinimo ir vengimo pateikti duomenis principo, nes žvaigždute (*) pažymėti tik registracijai būtini duomenys. Tai, pvz., el. pašto adresas ir slaptažodis, įskaitant slaptažodžio pakartojimą.

Jei norote pateikti užsakymą mūsų internetinėje parduotuvėje, mes papildomai reikalaujame informacijos apie adresą, kuriuo turi būti siunčiama sąskaita (pareigas, vardą, pavardę ir adresą). Jei pristatymo adresas skiriasi nuo adreso, kuriuo turi būti siunčiama sąskaita, taip pat turi būti pateikti pirmiau nurodyti pristatymo adreso duomenys.

Registracijos metu mūsų interneto svetainėje papildomai išsaugomas naudotojo IP adresas, registracijos data ir laikas (techninio pobūdžio duomenys). Spustelėję mygtuką „Registruotis dabar“, sutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys.

Pastaba. Jums suteiktas slaptažodis saugomas užšifruota forma. Mūsų įmonės darbuotojai negali šio slaptažodžio perskaityti. Todėl jei pamiršote slaptažodį, jie negali suteikti Jums jokios informacijos.

Tokiu atveju naudokitės funkcija „Pamiršau slaptažodį“, ir automatiškai sukurtas naujas slaptažodis bus Jums atsiųstas el. paštu. Joks darbuotojas neturi teisės prašyti Jūsų slaptažodžio telefonu ar raštu. Todėl gavę tokį prašymą niekada nenurodykite savo slaptažodžio.

Užbaigus registracijos procesą, Jūsų duomenys saugomi mūsų apsaugotoje klientų zonoje. Jums prisijungus prie mūsų interneto svetainės naudojantis el. pašto adresu kaip naudotojo vardu ir slaptažodžiu, pateikiami šie duomenys, kad galėtumėte atlikti veiksmus mūsų svetainėje (pvz., pateikti užsakymus mūsų internetinėje parduotuvėje). Užsakymus galima atsekti užsakymų istorijoje. Čia galite nurodyti adreso, kuriuo siunčiamos sąskaitos, arba pristatymo adreso pakeitimus.

Užregistruoti asmenys gali patys pakeisti ar ištaisyti adresą, kuriuo siunčiamos sąskaitos, arba pristatymo adresą užsakymų istorijoje. Mūsų klientų aptarnavimo tarnyba taip pat gali pakeisti ar ištaisyti adresą, jei į ją kreipsitės. Be to, žinoma, galite panaikinti arba ištrinti registraciją arba kliento paskyrą. Šiais klausimais kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

12.4 Informaciniams biuleteniams mes renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

Mūsų interneto svetainėje galite užsisakyti nemokamą informacinį biuletenį.

Registruojantis informaciniam biuleteniui renkami šie duomenys:

 • pavardė, vardas;
 • parinktis „Privačių asmenų, verslo klientų, prekiautojų registracija“;
 • el. pašto adresas;
 • Jūsų interneto paslaugų teikėjo priskirtą IP adresą;
 • įdėto sekimo taško (angl. tracking pixel) analizės duomenys (informacinio biuletenio atvėrimo laikas, naudotos nuorodos).

El. pašto adresas ir Jūsų vardas ir pavardė, nurodyti registruojantis informaciniam biuleteniui, naudojami asmeniškai pritaikytam informaciniam biuleteniui siųsti.

Šiuo atveju laikomasi duomenų kiekio mažinimo ir vengimo pateikti duomenis principo, nes kaip privalomas laukas pažymėtas tik el. pašto adresas. Be to, užsisakant informacinį biuletenį, Jūsų IP adresas bus tvarkomas dėl techninių priežasčių ir teisinės apsaugos tikslais.

Informaciniams biuleteniams siųsti el. paštu naudojame vadinamąjį dvigubo pasirinkimo procesą. Tai reiškia, kad Jūs gaunate reklamą el. paštu tik tuo atveju, jei iš anksto aiškiai patvirtinote, kad turėtume aktyvinti informacinio biuletenio paslaugą. Tai atliekame išsiuntę Jums pranešimą el. paštu, kuriuo prašome patvirtinti, kad norėtumėte gauti mūsų informacinį biuletenį šiuo el. pašto adresu, spustelėję el. laiške pateiktą nuorodą.

Žinoma, naudodamiesi informaciniame biuletenyje nurodyta atsisakymo parinktimi, galite nutraukti prenumeratą ir taip bet kada atšaukti savo sutikimą. Be to, mūsų interneto svetainėje bet kada galite tiesiogiai atsisakyti gauti informacinį biuletenį.

Į mūsų informacinį biuletenį taip pat įdėtas vadinamasis sekimo taškas. Tai tiesiogiai į informacinį biuletenį integruotas nedidelis grafinis elementas. Naudodamiesi sekimo tašku galime užfiksuoti statistiką apie asmenis, kuriuos pasiekė informacinis biuletenis, ir jo sėkmę. Šiam vertinimui atlikti naudojantis sekimo taškais renkami šie duomenys:

 • informacinio biuletenio atvėrimo laikas;
 • nuorodos į informacinį biuletenį.

Sekimo taško naudojimo tikslas – optimizuoti informacinio biuletenio siuntimą ir kaip įmanoma geriau pritaikyti jo turinį prie naudotojų interesų.

Jei sutinkate gauti informacinį biuletenį, Jūsų sutikimas taip pat galioja sekimo taškų naudojimui. Jei nutrauksite informacinio biuletenio siuntimą per prenumeratos atsisakymo nuorodą arba mūsų interneto svetainėje, Jūsų duomenys, surinkti naudojantis sekimo taškais, taip pat bus ištrinti.

12.5 Internetiniame tinklaraštyje mes renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

Savo interneto svetainėje siūlome galimybę registruotiems naudotojams palikti komentarus apie mūsų tinklaraščio įrašus, taip pat atsakyti į jau pateiktus komentarus.

Taip renkami šie duomenys:

 • naudotojo komentarai;
 • komentarų pateikimo laikas;
 • pasirinktas naudotojo vardas arba vardas ir pavardė;
 • el. pašto adresas;
 • Jūsų interneto paslaugų teikėjo priskirtas IP adresas.

Šiuo klausimu norėtume pabrėžti, kad komentarai mūsų tinklaraštyje yra rodomi kiekvienu atveju su naudotojo pasirinktu naudotojo vardu (slapyvardžiu), taip pat įrašo laiku.

Taigi, IP adresas saugomas „Uvex“ įmonių grupės teisinės apsaugos tikslais, jei komentaras pažeistų trečiųjų asmenų teises arba būtų paskelbtas neteisėtas turinys.

Mes neperduosime tinklaraštyje surinktų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejį, kai tai būtina pagal teisinius reikalavimus arba „Uvex“ įmonių grupės teisiniams reikalavimams pareikšti ar ginti.

13. Mokėjimo sistemos (ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir 6 straipsnio 1 dalies b punktas), kreditingumo patikra (ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

Mūsų internetinėje parduotuvėje galite atsiskaityti pagal sąskaitą faktūrą, kreditine kortele, per „PayPal“ arba tiesioginiu debetu (per SEPA tiesioginio debeto procesą). Šiuo tikslu renkami atitinkami su mokėjimu susiję duomenys, kad būtų galima atlikti jūsų užsakymą ir apdoroti mokėjimą. Be to, dėl techninių priežasčių ir teisinės apsaugos tikslais tvarkomas Jūsų IP adresas.

Kadangi laikomasi duomenų kiekio mažinimo ir vengimo pateikti duomenis principo, jūs turite pateikti tik tuos duomenis, kurie mums būtini mokėjimui apdoroti ir sutarties vykdymui užbaigti, arba kuriuos esame teisiškai įpareigoti surinkti.

Be šių duomenų mes negalėsime su Jumis sudaryti sutarties, nes bus neįmanoma jos įvykdyti.

Mūsų įdiegtoje mokėjimo sistemoje Jūsų duomenims perduoti naudojamas SSL šifravimas.

Pastaba dėl sąskaitų faktūrų apmokėjimo. Jei mūsų internetinėje parduotuvėje pasirinksite mokėjimo būdą „Sąskaita faktūra“, patikrinsime Jūsų kreditingumą. Su kreditingumu susiję duomenys bus gauti iš „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“, kredito biurų arba kredito draudimo bendrovių kreditingumo arba įsipareigojimų neįvykdymo rizikos nustatymo tikslais.

Pastaba dėl mokėjimo kredito kortele. Kaip įprasta atsiskaitant kreditine kortele, bus patikrinta kreditinės kortelės informacija.

Pastaba dėl „PayPal“. „PayPal“ – tai įmonė „PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.“
22–24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas. Jei užsakydamas prekes mūsų internetinėje parduotuvėje duomenų subjektas pasirenka mokėjimo parinktį „PayPal“, jo duomenys bus automatiškai perduodami „PayPal“.

Pasirinkęs šią mokėjimo parinktį, duomenų subjektas sutinka, kad būtų perduoti mokėjimui apdoroti reikalingi asmens duomenys. „PayPal“ perduodami asmens duomenys paprastai būna vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, IP adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris ar kiti mokėjimui apdoroti reikalingi duomenys.

Tie su atitinkamu užsakymu susiję asmens duomenys taip pat reikalingi pirkimo sutarties vykdymui užbaigti. Daugiau informacijos apie „PayPal“ duomenų apsaugą pateikta tinklavietėje https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (dėl 2018 m. gegužės 25 d. teisinės padėties).

Pastaba dėl tiesioginio debeto proceso. Kaip įprasta atsiskaitant tiesioginiu debetu, bus renkami Jūsų sąskaitos duomenys, kad atitinkamą sumą būtų galima nurašyti nuo Jūsų sąskaitos.

14. Automatizuotas asmeninių sprendimų priėmimas

Sprendimui priimti nenaudojame vien automatizuotų duomenų tvarkymo procesų.

15. Technologijos, skirtos jūsų naudojimo elgsenai mūsų svetainėje įvertinti (ES BDAR 6 str. 1 d. a punktą)

Mūsų svetainė naudoja technologijas keliose vietose, kad įvertintų jūsų naudojimo elgseną ir optimizuotų svetainę. Šiam tikslui naudojami slapukai, trečiųjų šalių skambučiai ir vietinė saugykla. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi jūsų kompiuteryje ir jūsų naršyklėje (lokaliai jūsų standžiajame diske).

Šias technologijas naudojame tik gavę jūsų sutikimą (ES BDAR 6 str. 1 d. a punktą). Tai leidžia mums sukurti analizę, kaip naudotojai naudojasi mūsų svetainėmis. Tai leidžia mums kurti svetainės turinį pagal lankytojų poreikius. Be to, slapukai leidžia mums įvertinti konkrečios reklamos efektyvumą ir ją patalpinti, pavyzdžiui, atsižvelgiant į teminius naudotojų interesus.

Jei čia davėte savo sutikimą, galite bet kada jį atšaukti ateityje, dar kartą iškviesdami sutikimo juostą ČIA ir atitinkamai ją nustatydami.

Mes naudojame „Google Tag Manager“, kad valdytume įvairius slapukus ir įrankius, integruotus į šią svetainę.

Savo svetainėje naudojame 14.1 punkte aprašytus įrankius ir paslaugas. Teisinis naudojimo pagrindas yra jūsų sutikimas, kurį nurodote sutikimo juostoje, rodomoje pirmą kartą apsilankius mūsų svetainėje. Išsamią informaciją apie naudojamas priemones ir paslaugas galima rasti tolesnėse pastraipose.

Žinoma, galite bet kada atšaukti savo sutikimą, rankiniu būdu ištrindami savo interneto naršyklėje saugomą pasirinkimo slapuką arba naudodami atitinkamą programinę įrangą ir iš naujo įkeldami mūsų svetainę arba paspausdami mygtuką „Keisti duomenų apsaugos nustatymus“.

16. Naudojami įrankiai

17. Nuorodos į kitus paslaugų teikėjus

Mūsų interneto svetainėje taip pat yra aiškiai atpažįstamų nuorodų į kitų įmonių interneto svetaines. Jei pateiktos nuorodos į kitų paslaugų teikėjų interneto svetaines, mes neturime įtakos jų turiniui. Taigi, mes negalime prisiimti jokios atsakomybės už jų turinį. Už interneto svetainių turinį visada atsako atitinkami interneto svetainių paslaugų teikėjai ar interneto svetainių operatoriai.

Susiejimo metu buvo tiriama, ar susietose interneto svetainėse gali būti pažeidimų, kuriuos galima nustatyti. Susiejimo metu nerasta jokio neteisėto turinio. Tačiau, nesant konkrečių priežasčių, dėl kurių būtų galima įtarti, kad buvo pažeistas įstatymas, neįmanoma nuolat stebėti susijusių interneto svetainių turinio. Sužinoję apie pažeidimus, atitinkamas nuorodas nedelsdami pašalinsime.

18. Internetiniai pasiūlymai ir vaikai

Jaunesni nei 16 metų asmenys negali perduoti mums jokių asmens duomenų arba duoti sutikimo be savo teisėtų globėjų sutikimo. Norėtume paprašyti tėvų ir teisėtų globėjų aktyviai dalyvauti internetinėje veikloje ir stebėti savo vaikų interesus.

19. Nuorodos į socialinę žiniasklaidą

Mūsų svetainėje rasite nuorodas į „Meta“, „Facebook“, „YouTube“, „LinkedIn“, „X“ ir „Instagram“ socialinių tinklų paslaugas. Nuorodas į socialinės žiniasklaidos paslaugų svetaines galite atpažinti pagal atitinkamos įmonės logotipą. Spustelėję šias nuorodas, su „uvex“ grupės įmonės atstovybe galite susisiekti naudodami atitinkamą socialinės žiniasklaidos paslaugą. Spustelėjus nuorodą į socialinės žiniasklaidos paslaugą, sukuriamas ryšys su socialinės žiniasklaidos paslaugos serveriais. Taip į socialinės žiniasklaidos paslaugų serverius siunčiama informacija, kad lankėtės mūsų svetainėje. Be to, kiti duomenys bus perduoti socialinės žiniasklaidos paslaugos teikėjui. Tai, pavyzdžiui:

 • Svetainės, kurioje yra aktyvinta nuoroda, adresas
 • Prieigos prie svetainės arba nuorodos aktyvavimo data ir laikas
 • Informacija apie naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą
 • IP adresas

Jei nuorodos suaktyvinimo metu jau esate prisijungę prie atitinkamos socialinės žiniasklaidos paslaugos, socialinės žiniasklaidos paslaugos teikėjas iš perduotų duomenų gali nustatyti jūsų naudotojo vardą ir galbūt net tikrąjį jūsų vardą ir priskirti šią informaciją savo asmeninei naudotojo paskyrai naudojant socialinių tinklų paslaugą. Galite pašalinti šią galimybę priskirti savo asmeninę naudotojo paskyrą, jei prieš tai atsijungsite nuo savo naudotojo paskyros.

Socialinės žiniasklaidos paslaugų serveriai yra JAV ir kitose Europos Sąjungai nepriklausančiose šalyse. Todėl socialinės žiniasklaidos paslaugos teikėjas taip pat gali tvarkyti duomenis ne Europos Sąjungos šalyse. Atkreipkite dėmesį, kad šių šalių įmonėms taikomi duomenų apsaugos įstatymai, kurie paprastai neapsaugo asmens duomenų taip, kaip Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Atkreipkite dėmesį, kad mes neturime įtakos socialinės žiniasklaidos paslaugos teikėjo atliekamo duomenų tvarkymo apimčiai, tipui ir tikslui. Daugiau informacijos apie tai, kaip mūsų svetainėje integruotos socialinės žiniasklaidos paslaugos naudoja jūsų duomenis, galima rasti atitinkamos socialinės žiniasklaidos paslaugos privatumo politikoje.

20. Privatumo politika (informacija apie duomenų apsaugą socialinėje žiniasklaidoje)

„Uvex“ įmonių grupė dalyvauja socialinėje žiniasklaidoje, tai yra „Facebook“, „Instagram“, „YouTube“, „Xing“, „Pinterest“ ir „LinkedIn“. Jei galime kontroliuoti Jūsų duomenų tvarkymą, užtikriname, kad bus laikomasi galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų.

Toliau rasite svarbiausią informaciją apie duomenų apsaugos teisės aktus, susijusius su mūsų dalyvavimu socialinėje žiniasklaidoje.

20.1 Už operaciją atsakingo asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas

Asmenys, atsakingi už įmonės dalyvavimą socialinėje žiniasklaidoje, kaip apibrėžta ES duomenų apsaugos reglamente (ES BDAR) ir kitose duomenų apsaugos teisės aktų nuostatose (neįskaitant „Uvex“ įmonių grupės nuostatų), yra šios:

 • Facebook:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija 

 • Instagram:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija

 • YouTube:

      Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublinas4, Airija

 • Xing:

      New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija

 • Pinterest:

      Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublinas 2, Airija

 • LinkedIn:

      LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublinas 2, Airija.

Vis dėlto, šiomis platformomis ir jų funkcijomis Jūs naudojatės savo atsakomybe. Tai visų pirma taikoma interaktyvių funkcijų naudojimui (pvz., komentuojant, bendrinant, atsakant).

Norėtume pabrėžti, kad taip gauti Jūsų duomenys gali būti tvarkomi už Europos Sąjungos ribų. Su visais teikėjais sudarytos sutartys, kurias sudaryti reikalaujama pagal duomenų apsaugos įstatymus.

20.2 Tikslas ir teisinis pagrindas

Mes patys tvarkome gerbėjų puslapius, kad galėtume bendrauti su tų puslapių lankytojais ir taip informuoti juos apie savo pasiūlymus.

Be to, renkame duomenis statistikos tikslais, siekdami pagerinti ir optimizuoti turinį ir padaryti savo pasiūlymus patrauklesnius. Tam reikalingi duomenys (pvz., bendras puslapio peržiūrų skaičius, veikla puslapiuose ir lankytojų pateikti duomenys, sąveika) tvarkomi socialinių tinklų dalyje ir pateikiami mums. Mes neturime įtakos jų kūrimui ir atvaizdavimui.

Be to, Jūsų asmens duomenis rinkos tyrimų ir reklamos tikslais tvarko ne tik socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai, bet ir „Uvex“ įmonių grupė. Todėl gali būti, kad, pvz., naudojimo profiliai yra kuriami atsižvelgiant į Jūsų naudojimo įpročius ir pagal tai nustatytus interesus. Taip Jūsų interesus atitinkantys skelbimai (jais neapsiribojant) gali būti patalpinti platformose ir už jų ribų. Šiuo tikslu paprastai Jūsų kompiuteryje išsaugomi slapukai. Neatsižvelgiant į tai, duomenys, kurie nėra tiesiogiai renkami Jūsų įrenginiuose, gali būti išsaugoti Jūsų naudojimo profiliuose.

Be to, visuose įrenginiuose vyksta saugojimas ir analizė. Tai ypač taikoma, jei esate užsiregistravęs kaip narys ir prisijungęs prie atitinkamų platformų, tačiau ne vien tik šiuo atveju. Be to, mes nerenkame ir netvarkome jokių asmens duomenų.

„Uvex“ įmonių grupė Jūsų asmens duomenis tvarko remdamasi mūsų teisėtu interesu veiksmingai teikti informaciją ir palaikyti ryšius pagal ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Jei Jūsų prašoma sutikti su duomenų tvarkymu, t. y., jei pareiškiate savo sutikimą, spustelėję mygtuką arba kitu panašiu būdu (pasirenkate), duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra ES BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir 7 straipsnis.

20.3 Jūsų teisės (galimybė nesutikti)

Jei esate socialinio tinklo narys ir nenorite, kad tinklas rinktų duomenis apie Jus ir susietų juos su išsaugotais nario duomenimis atitinkamame tinkle per mūsų domeną, turite:

 • prieš apsilankydami mūsų gerbėjų puslapyje, atsijungti nuo atitinkamo tinklo
 • ištrinti Jūsų įrenginyje esančius slapukus ir
 • išeiti bei iš naujo paleisti savo naršyklę.

Vis dėlto, vėl prisijungus tinklas gali vėl Jus atpažinti kaip konkretų naudotoją. Išsamų atitinkamo duomenų tvarkymo ir prieštaravimo (atsisakymo) galimybių aprašymą rasite spustelėję šias mūsų pateiktas nuorodas:

 • Facebook:

Privatumo politika: https://www.facebook.com/about/privacy/
Atsisakymas: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ir  http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Privatumo politika: https://help.instagram.com/519522125107875
Atsisakymas: https://thenai.org/opt-out ir http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Privatumo politika: https://policies.google.com/privacy
Atsisakymas: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ir  http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Privatumo politika: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Atsisakymas:  http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Privatumo politika: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Atsisakymas: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Privatumo politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Atsisakymas: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy ir http://www.youronlinechoices.com

Apskritai, turite šias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

teisę susipažinti su duomenimis, teisę pareikalauti ištaisyti duomenis, teisę pareikalauti ištrinti duomenis, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą atsakingai duomenų apsaugos institucijai dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Vis dėlto, kadangi „Uvex“ įmonių grupė neturi prieigos prie visų Jūsų asmens duomenų, reikšdami pretenziją turėtumėte tiesiogiai kreiptis į socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus, nes kiekvienas iš jų turi prieigą prie savo naudotojų asmens duomenų ir gali taikyti atitinkamas priemones ir suteikti informaciją.

Visgi, jei prireiks pagalbos, be abejonės stengsimės Jums ją suteikti. Tokiu atveju pirmiau nurodyta tvarka kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną. Pastabos dėl autorių teisių ir meno kūrinių autorių teisių įstatymo.

Jei norėtumėte mūsų domene paskelbti atvaizdus, tekstus, diagramas, vaizdo įrašus, muziką ir t. t., turėtumėte žinoti, kad taip tinklui perduosite visas jų naudojimo teises, ir galiausiai dėl to Jums gali kilti teisinės pasekmės, jei patys nesate jų kūrėjai ar neturi atitinkamų teisių.